بیش از 30000 مقاله تخصصی ، دانلود مقاله فارسی

مقدمات روشهای مطالعه و پژوهش

چند تذکر مهم در خطابه و سخنوری

بررسی عوامل و ریشه های خجالت

توصیه هایی از «دیل کارنگی» در به پایان رساندن سخنرانی

نکاتی که سخن ناطق را برجسته می سازد…

اهمیت شناخت اوصاف و خصوصیات شاگرد

محاسن کلاسداری از نظر معلم

آشنایی با اصول رفتار با شاگرد

مفهوم جزوه یا رساله و انواع آن

شناخت نام های خاص و اندازه های انواع کتاب

بررسی واحدهای پیش از متن کتاب

راه های کسب آگاهی از کتب چاپ شده یا نوشته شده

روش هایی برای شناخت اجمالی کتاب

شناختی کامل از اصطلاح «کتابشناسی»

آشنایی با مطلوبترین روش ترجمه

شیوه های مختلف برای ترجمه ی متون

زمینه های کارساز در معادل یابی

شرایط و نیازهای ترجمه

آشنایی با تقسیم بندی ترجمهٔ شفاهی و کتبی

ویژگی های سبک های اروپایی در قضیه نویسی

اصول و قواعد طنز نویسی

بیان وسایل ارتباطی برای توزیع و نشراطلاعیه

درست نویسی و چهار محور

بیان ویژگی ها و اوصافی که برای نوشته امتیاز محسوب می شود…

«نقد پذیری» و فواید آن

ارائه ی اثری درخور توجه با رعایت مراحل کار هنری

راه های مختلف برای آموزش فراگیری فن نویسندگی

شرایط موفقیت در امر نویسندگی و قدرت قلم

مراحل مربوط به تحقیق در هر زمینه ای به صورت عام

بررسی فیش برداری و یادداشت در تحقیق