بیش از 30000 مقاله تخصصی ، دانلود مقاله فارسی

تحلیل پيشينه فناوري اطلاعات

اهميت فناوري اطلاعات و اثرات آن براي شرکتها وسازمان ها

ابعاد اهمیت ارزش يـابي آموزشي…

چگونگی اثربخشي سيستم آموزشي

تئوری برشگر DC کاهنده-افزاینده مستقیم

بررسی اصول کتابداری و قواعد شیونامه

انواع ویراستاری برمبنای شیوه نامه مؤسسه نشر

آموزش روش های پژوهشی و رعایت موازین آن

قواعد و اصول استفاده از نشانه های تعجب و خط فاصله

کاربرد نشانه سه نقطه […] در متون

ویرگول و موارد استفاده از آن

شناختی اجمالی از ترتیب تنظیم پژوهشی پژوهشنامه نویسی

چگونگی دسته بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها

مشکلات و موانع استفاده از روش مصاحبه

شناخت قواعد تحقیق و مبانی نگارش

صورت های متنوع منابع اطلاعاتی غیر کتابی

عناصر مهم در تهیه و تدوین کتابشناسی و بازیابی اطلاعات

آشنایی با برخی دایرةالمعارف تشیع

انواع زندگینامه ها یا فرهنگ های شرح حال

نمونه از فرهنگ اصطلاحات و واژ هنامه های اختصاصی

شناخت بخش های عمده اداری، فنی و خدمات اطلاع رسانی

شیوه طبقه بندی کتابخانه کنگره

طبقات اصلی رده بندی دیویی بر اساس موضوع

آشنایی با قواعد فهرست نویسی کتاب

اهمیت و موارد استفاده از فهرست های کتاب

شناخت اجزا وضعیت نشر کتاب

نتایج نقد پذیری و اهمیت نقد کردن

شناخت قواعد و اصول نقد

بررسی بهترین روش های یادداشت برداری و گزیده نگاری

آشنایی با روشهای مطالعه و تلخیص و نقد