بیش از 30000 مقاله تخصصی ، دانلود مقاله فارسی

اثر پارامترهاي مختلف ساخت غشا به روش جداسازي فازي بر روي ساختار اکسید کربن

ارتباط تماس دهنده غشایی وپدیده کانالی شدن جریان مایع درون پوسته ماژول

 اثر غلظت سیال درون حفره غشا فیبري بر ساختار

بررسی انواع ادلــه یسنتی و مدرن اثبــات جــرایم

تحلیل چگونگی استفاده از صدا شناسی به عنوان یکی از راه های تشخیص هویت

آشنایی با زوش های جدید اثبات جرم

شناخت اقسام دلیل به اعتبار نقش آن در اثبات دعوا

کاربرد دلیل احرازی و دلیل اخباری در ادلـه اثبـات دعـوا

آشنایی با اقسام دلیل به اعتبـار منشـا آن

شرح برخی ویژگی های کیفی فضاهای معماری

آشنایی با سیستم های نصب وعملکرد آنها

آشنایی با تقسیم بندی سازه های متحرک

چگونگی انعطاف پذیری در بخش هایی از معماری

آشنایی با مراحل سطوح مسئولیت پذیری اجتماعی وود

تحلیل مدل سه مرحله ای عملکرد اجتماعی سازمان

آشنایی با عملکرد اجتماعی شرکتی و مدیریت استراتژیک

تئوری مدل های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی (CSR)

بررسی مدل های مسئولیت پذیری اجتماعی

نتایج آزمون متغیرهای کنترلی

تحلیل روابط بین ویژگی های هیئت مدیره با بازده غیرعادی تجمعی سهام

آشنایی با دیدگاه کلان حاکمیت شرکتی مناسب

بررسی مفهوم حاکمیت شرکتی

تعریف هیئت مدیره در سازمان و شرح وظایف آنها

مشکلات اعیان سازی محله ابیوردی شیراز

بررسی نتایج حاصل از پزسشنامه در محله ابیوردی شیراز

ويژگي هاي کالبدي محله و ويژگي هاي اجتماعي-اقتصادي ساکنان محله ابيوردي

معایب تغييرات کالبدي، اجتماعي و اقتصادي در بافت هاي مرکزي شهر

بررسی مزیت های اعيان سازي در بافت هاي مرکزي شهر

شناخت مهم ترین شروط اعيان سازي

آشنایی با پرسش هایی برای ارزیابی عملکرد دولت