بیش از 30000 مقاله تخصصی ، دانلود مقاله فارسی

بررسی دامنه ی پوششی رشته های مختلف …

نقش دامنه ی پژوهشی در به دست آوردن قابلیت بازیابی پژوهش

استفاده از ایندکس مدیکوس در بررسی داده ها

بررس تفاوت مدارک در کتاب شناسی و مدارک ارجاعات کتاب شناختي

مشکلات احتمالی در ارزیابی دامنه ی پوششی نویسنده

بررسی دامنه پوشش به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی تحقیق

شناختی کلی از ابعاد ارزیابی اثزات و نتایج تحقیق

روش های مختلف اشاعه

بررسی روش های ساخت یافتهٔ نمایه سازی

روش های متنوع پیونددادن اصطلاحات در چکیده های تلگرافی

بررسی تحلیل گرایانه بر الگوی “رمز معنایی” در بازیابی اطلاعات

بررسی نقش نشانگرهای وظیفه در بازیابی اطلاعات

بررسی حلقه اصطلاحات به عنوان روشی برای پرهیز از همنشینی های نادرست

جامع ترین فهرست از معیارهای موجود برای ارزیابی چکیده ها

بررسی مسائل مربوط به سازگاری در مقاله نویسی

مدل پیشنهادی ماتیس در ارزیابی داده ها

خلاصه ای از کیفیت و انسجام در چکیده نویسی

توضیحاتی در مورد تولید خبرنامه داخلی

آشنایی با وظایف چکیده نویسان در تهیه چکیده

مبانی چکیده نویسی …

ضوابط نوشتن چکیده در مرکز خدمات چکیده نویسی

نقادان و نقدهای وارده به چکیده های ساخت یافته

آشنایی با بخش های مختلف چکیده

آشنایی با ساختار چکیده های بخش مند و اهداف آن

محتوا و قالب چکیده چگونه باید باشد؟؟؟

نکاتی که برای نوشتن یک چکیده ی خوب باید به یاد داشته باشید…

نکاتی طلایی در نوشتن چکیده…

مختصری در مورد چکیده های کوتاه و تلگرافی

از کاربردهای چکیده و انواع آن چه میدانید…؟

آشنایی با معنی اصطلاح سوگیری موضوعی…!!