بیش از 30000 مقاله تخصصی ، دانلود مقاله فارسی

تحلیل نمایه سازی منابع چند رسانه ای

بررسی امکان سنجی استفاده از مطلب عرضه شده ناشر

راهنمای انجمن کتابداران آمریکا درباره نقاط دسترسی

تبیین مزایای عمده ی نمایه سازی در ادبیات داستانی

ابعاد و مقوله های ابداعی طرح نمایه سازی

بررسی نمایه های موضوعی در داستان های بلند

تحلیل تاثیر ویژگی های نمایه در عملکرد

ویژگی چکیده های انتشارات علمی

آشنایی با ابزارهای زبان نمایه و کاربرد آنها

نکات مهم در بررسی دربارهٔ نمایه سازی موضوعی

تحلیل رابطه ای است که بین یک اثر و اصطلاحاتی نمایه ای

احتمالات بررسی زیر اصطلاحات در پژوهش

تاریخچه ی دیرینه ی نمایه سازی موضوعی

روش های استفاده از وزن در درجه بندی مدارک

طریقه ی بهبود نمایه سازی یک مدرک

روش های مختلف برای تحقق بخشیدن به خدمات نمایه سازی

علل قدرتمند شدن ابزارهای جست وجو

آشنایی با انواع نمایه های استنادی

بررسی شباهت های ایندکس مدیکوس و ارجاعات

آشنایی با خدمات نمایه سازی و چکیده نویسی چاپی روش های مورد استفاده

بررسی سایر جنبه های ارزیابی نمایه و چکیده

مختصری از انواع نمایه ها

آشنایی اجمالی با نمایه های رده ای

استانداردهای ارزیابی نمایه و چکیده های منتشر شده

بررسی به موقع بودن به عنوان یکی از معیارهای بهره گیری(بخش دوم)

بررسی به موقع بودن به عنوان یکی از معیارهای بهره گیری(بخش اول)

بررسی ارزشمندی انواع جایگزین های محتوای مدارک

بررسی فرضیه در مورد ارزیابی پیش بینی پذیری

بررسی پراکندگی و قانون پراکندگی برادفورد …

بررسی جمع آوری اطلاعات از پایگاه اطلاعاتی دربارهٔ بیماری ایدز