بیش از 30000 مقاله تخصصی ، دانلود مقاله فارسی

 مطالعه تطبيقي حقوق فرانسه و سوئد

بررسی شرايط عمومي اعتبارقرارداد

نتیجه ی علني شدن اسرار تجاري موضوع توافق

بررسی راه های انفساخ قرارداد

بنیان مرگ ارادی در اشعار عطار نیشابوری

ثمره عزم جزم مرغان در منط الطیر عطاز چه بود؟

ویژگی های هد هد در اشعار عطار نیشابوری

فاصله بین انسان و شیطان از دیدگاه منطق الطیر عطار

بررسی حدیث امام علی (ع) پیرامون حسادت

تمثیل بوتیمار در منطق الطیر شیخ نیشابور

تعریف طراحی استراتژیک فناوری اطلاعات

چگونگی منسجم سازی در استراتژی خدمات

قلمروهای پژوهشی استخراج پارامترهای ITIL و COBIT و ارائه مدل

فرآیندهای فناوری اطلاعات به عنوان یکی از  وجوه چارچوب COBIT

بررسی مشکلات حسابداری سنتی

مقایسه استاندارد های ITIL  و COBIT

اکتساب و پیاده سازی پرتفولیوی پـروژه هـای فنـاوری

معرفی چارچوب Val IT

دلایل اهمیت بحث در زمینه حاکمیت فناوری اطلاعـات

آشنایی با برخی مدل اجراي تحقیق پرتفوي سرمایه گذاري

معیارهاي تصمیم گیري سرمایه گذاري در سهام عادي

میزان اهمیت نسبی معیارها و شفاف سازي اطلاعات در تصمیم گیري

شناخت اهداف کنترلی کوبیت

آشنایی با فرآیند های برنامه راهبردی فن آوری اطلاعات

کوبیت و معرفی ۴ حوزه ی آن….

می خواری و شادی در جشن سده

علل برافروختن اتش در جشن های ایرانی

آیین و سنن برگزاری جشن سده….

کهن ترین منبع پس از اسلام و مفاد آن

شــرح حــال و زنــدگی فرخــی سیســتانی نوشته ی دکتــر غلامحســین یوســفی