بیش از 30000 مقاله تخصصی ، دانلود مقاله فارسی

آشنایی با انواع تحقیق تحقیق بنیادی و تحقیقی کتابخانه ای

نمونه ایی از ترتیب ذکر منابع و نویسنده و تاریخ انتشار

فهرست منابع یا کتابنامه

نحوه ی نوشتن پانوشت

راهنمای نوشتن پیش نویس و استفاده از آن

بهترین راه برای نوشتن مقالات طولانی

وظایف اصلی مقدمه

آشنایی با چهارچوب طرح مقاله و ریز نکات

راه های بهتر ساختن مقاله

اهمیت ارزشیابی و انتخاب مطالب مقالات

چگونگی انتخاب موضوع و محدودیت انتخاب موضوع

اولین قدم برای تهیه یک مقاله توجه و تمرکز فکر روی یک موضوع

راه های به دست آوردن اطلاعات

آشنایی با اصول و جزئیات کار نویسندگی به طور اعم

راهنمای نوشته های عادی و پژوهشی

فن نمایشنامه نویسی

شناخت کاتالوگهای فنی و انواع قسمت های آن

شناختی کلی از مدارک اختراع

استانداردها و دستورالعمل های کاری پايان نامه

آشنایی با فرهنگ اصطلاحات فنی ویراستار

آشنایی با اصطلاح مجله ادواری قابل بایگانی

فرهنگ اصطلاحات فنی مرتبط با نگارش علمی

اصول کلی استفاده از دستگاه پروژکتورهای Handouts

کاربرد وسایل کمکی مناسب در ارائه ی سمینار

مزایای استفاده از ترانسپرسی درارائه سمینار

بررسی ساختار سمینار

بهترین راه های ارائه ی سمینار

ارائه سمینار به وسیله حرکات بدن

نحوه ی رفتار دانشجو در حین ارائه سمینار

انواع روش های نتیجه گیری در سمینار