مطالعه ی موردی ژاپن در خصوص زلزله و آثار تخریبی آن

جهت مشاهده مطالعه ی موردی ژاپن در خصوص زلزله و آثار تخریبی آن به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
مطالعه ی موردی ژاپن در خصوص زلزله و آثار تخریبی آن
مطالعه ی موردی ژاپن در خصوص زلزله و آثار تخریبی آن

بشر در طول تاریخ همواره با بحرانهاي مختلفی درگیر بوده است و همواره سعی بر گریز و گذر از این بحرانها را داشته است؛ اما بحرانها جزء جدایی ناپذیر زندگی اجتماعی به شمار میروند و روز به روز بر تعداد و تنوع آنها افزوده میشود. (روشندل اربطانی, ,۱۳۸۷ ص. (۵۵ بحرانها با برهم زدن نظم سیستم یا قسمتهایی از آن، موقعیتهایی را به وجود میآورد که مستلزم پاسخدهی آنی و اختصاص منابع فوقالعاده است و موجب سردرگمی و غافلگیري نهادهاي تصمیمگیرنده میشود. (فرد نظري, (۱۳۹۲ اگرچه اکثر بحرانها غیرقابل پیشبینی هستند اما غیرمنتظره نیستند. بحرانها بر تمام قسمتهاي جامعه تأثیر میگذارند (طاهریان, ,۱۳۸۸ ص. (۱۵۹ در یک تقسیم بندي کلی بحرانها به ۴ دسته کلی بینالمللی، اجتماعی، طبیعی و سازمانی تقسیم میشوند. (آقامحسنی, ,۱۳۸۹ ص. (۵ بلایاي طبیعی گونهاي بحرانها هستند که از گوناگونی زیادي برخوردارند. زلزله یکی از انواع آن است. (حسینی, ,۱۳۸۷ ص. (۳۱

زلزله چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ مالی به دلیل سرعت وقوع و حجم تخریب، آثار ویرانگري را به همراه داشته و در صدر بلایاي طبیعی قرار دارد. (زنگی آبادي & تبریزي, ,۱۳۸۵ ص. (۱۲۱ ژاپن یکی از زلزلهخیزترین کشورهاي جهان است.

عمده ترین دلیل آن قرار گرفتن یک دهم کل آتشفشانهاي جهان در این کشور است. (سفارت ژاپن در ایران) ژاپن زلزلههاي بسیاري را پشت سر نهاد. یکی از ویرانگرترین زلزلههایی را که تا امروز به خود دیده است زلزله و سونامی شرق ژاپن بوده.

مطالعه ی موردی ژاپن در خصوص زلزله و آثار تخریبی آن