تحلیل همبستگی بین پرخاشگری و اعتیاد به مواد مخدر

جهت مشاهده تحلیل همبستگی بین پرخاشگری و اعتیاد به مواد مخدر به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
تحلیل همبستگی بین پرخاشگری و اعتیاد به مواد مخدر
تحلیل همبستگی بین پرخاشگری و اعتیاد به مواد مخدر

در کنار متغیر هوش معنوی متغیر دیگری که احتمال می رود در سوء مصرف مواد در افراد معتاد و افراد عادی دخیل باشد و توسط محققان مختلفی مورد تحقیق قرار گیرد، عبارت از : پرخاشگری۳ که به طور خاص می توان به آنها اشاره کرد. پرخاشگری از جمله متغیرهایی است که رابطه نزدیکی با گرایش به مواد در هر دو جنس مرد و زن می تواند داشته باشد. (ترخان (۴۳ : ۱۳۹۰: تحقیقات باشمن۱۹۹۷۴ از مهمترین پژوهش هایی می باشد که نشان داده است بین پرخاشگری و اعتیاد به مواد مخدر همبستگی بالایی وجود دارد.

نتایج تحقیق حیات بخش ناجمان ۵، ویلیام۶، بور۷ و اوکالاگان (۲۰۰۹) ۸ نشان می دهد که از بین عوامل پیش بینی کننده گرایش به مواد، پرخاشگری از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. ایپستن۹، بوتوین۱۰، دیاز۱۱، ویلامز۱۲ و گریفین(۲۰۰۰)۱۳ در تحقیقی ۵۱۷ نوجوان را مورد بررسی قرار دادند، نتایج نشان داد که پرخاشگری و رفتارهای ناسازگارانه با شروع مصرف مواد ارتباط دارد. جف(۲۰۰۵)۱۴ در بررسی رابطه بین پرخاشگری و مصرف مواد افیونی نتیجه گرفت که پرخاشگری با مصرف مواد افیونی همبستگی مثبت دارد. نتایج تحقیق ساتسیولگ۱۵ و اریم ( (۲۰۰۹ نشان داد که بین پرخاشگری وگرایش به الکل رابطه معنادار وجود دارد (ترخان .( ۴۵-۴۳ : ۱۳۹۰: اگر چه در سالهای اخیر پژوهش هایی در مورد معتادان انجام شده، اما در حیطه عوامل شخصیتی و روانشناختی که پیش بینی کننده و تاثیر گذار اعتیاد باشد مطالعات اندکی صورت گرفته است.

علل گرایش به مواد مخدر به نظر می رسد کمبود یافته ها در این حیطه مهم پژوهش در کشوری که با مسئله بزرگ مواد مخدر مواجه است، لازمه انجام چنین پژوهش هایی را توجیه می کند. به همین لحاظ، تحقیق حاضر در جهت چنین ضرورتی طراحی شده است. بنابراین با توجه به موقعیت جغرافیایی استان گلستان۱۶ و به دلیل اینکه این استان و از جمله شهر گرگان۱۷ دارای جمعیت مهاجر پذیری از اقوام و طوایف مختلف از استان های دیگر می باشد، همین مسئله می تواند باعث به وجود آمدن و گسترش پدیده اعتیاد در استان شده، همچنین بنا بر اعلام معاون پیشگیری و فرهنگی سازمان بهزیستی استان گلستان : باتوجه به شیوع چهار درصد اعتیاد در کشور، حدود ۷۰ هزار نفر در گلستان معتاد هستند. بیش از ۲۵۰ هزارنفر در استان بهطور مستقیم در معرض تأثیرپذیری از اعتیاد قرار دارند.بنابراین با توجه به اهمیت مطالعه این مطلب این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که آیا هوش معنوی و پرخاشگری در افراد معتاد در حال ترک و افراد عادی با هم تفاوت دارد؟

تحلیل همبستگی بین پرخاشگری و اعتیاد به مواد مخدر