آشنایی با تعریف نظری هوش معنوی و پرخاشگری

جهت مشاهده آشنایی با تعریف نظری هوش معنوی و پرخاشگری به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
آشنایی با تعریف نظری هوش معنوی و پرخاشگری
آشنایی با تعریف نظری هوش معنوی و پرخاشگری

تعریف نظری هوش معنوی :

هوش معنوی شامل داشتن حس معنا و ماموریت نسبت به زندگی و ارزشها، حس تقدس در زندگی درک متعادل تر از ارزش مادیات و اعتقاد به بهتر شدن دنیا است. هوش معنوی، بیانگر مجموعهای ازتواناییها و ظرفیتها و منابع معنو ی است که کاربست آنها موجب افز ایش انطباق پذ یری و در نتیجه سلامت روان افراد میشود(کینگ، (۲۰۰۸ وقتی میگوییم۰هوش معنو ی، یعنی هوش یکه مشکلات معنایی و ارزشی ما را حل کند، هوشی که اعمال و زندگیمان را در یکسطح وسیعتر و قدرتمندتر معنا دهد و هوشی که بتوان به وسیله آن معنای زندگی و مسیر زندگی فرد را بسنجید (امونز، . (۲۰۰۰

تعریف نظری پرخاشگری : 

به نظر میرسد ارائه یک تعریف برای اصطلاح پرخاشگری که مورد قبول همگان باشد امکان پذیر نیست زیرا نظرگاههای متفاوت درباره این که آیا باید پرخاشگری را بر اساس نتایج ملموس و عینی آن و یا بر اساس نیت و مقاصد شخصی افراد تعریف کنیم، باعث پدید آمدن تعریفهای متفاوتی از پرخاشگری شده است.مهمترین تعاریف ارائه شده در خصوص پرخاشگری اشاره می شود : از دیدگاه ارونسون(۱۳۸۷ ) ۱ پرخاشگری رفتار آگاهانه ای است که هدفش اعمال درد و رنج جسمانی یا روانی باشد. به عبارت بهتر عمل آگاهانه ای است که با هدف وارد آوردن صدمه و رنج انجام می گیرد. این عمل ممکن است بدنی یا کلامی باشد. خواه در نیل به هدف موفق بشود یا نشود، در هر صورت پرخاشگری است.

آشنایی با تعریف نظری هوش معنوی و پرخاشگری