تحلیل میزان پرخاشگری درسنین مختلف افراد معتاد درحال ترک

جهت مشاهده تحلیل میزان پرخاشگری درسنین مختلف افراد معتاد درحال ترک به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
تحلیل میزان پرخاشگری درسنین مختلف افراد معتاد درحال ترک
تحلیل میزان پرخاشگری درسنین مختلف افراد معتاد درحال ترک

بین میزان پرخاشگری درسنین مختلف افراد معتاد درحال ترک و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد.

با توجه به نتایج آزمون مشاهده شد چون سطح معنی داری ارائه شده در هر دو گروه بیشتر از ۵ درصد است پس پرخاشگری درطبقات مختلف سنی تفاوت معنی داری وجود ندارد.نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق بهروزی و همکاران (۱۳۹۳)، ویلز، واکارو و مک ناما (۱۹۹۴)،ایپسن و همکاران (۲۰۰۰) همخوانی دارد.

بین میزان پرخاشگری درسطوح مختلف تحصیلات در افراد معتاد درحال ترک و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد.

با توجه به نتایج آزمون چون سطح معنی داری ارائه شده در گروه افراد عادی بیشتر از ۵ درصد است و یعنی پرخاشگری درسطوح مختلف تحصیلات تفاوت معنی داری ندارد. اما برای گروه در حال ترک بدلیل آنکه سطح معنی داری بدست آمده کمتر از ۵ درصد است پرخاشگری در سطوح مختلف تحصیلات دارای تفاوت معنی دار است.

بین هوش معنوی درسنین مختلف در افراد معتاد درحال ترک و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد .

با توجه به نتایج آزمون چون سطح معنی داری ارائه شده در هر دو گروه بیشتر از ۵ درصد است پس هوش معنوی درطبقات مختلف سنی تفاوت معنی داری وجود ندارد .

بین هوش معنوی درسطوح مختلف تحصیلات در افراد معتاد درحال ترک و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد .

با توجه به نتایج آزمون چون سطح معنی داری ارائه شده در هر دو گروه بیشتر از ۵ درصد است پس هوش معنوی درطبقات مختلف تحصیلات تفاوت معنی داری وجود ندارد .

تحلیل میزان پرخاشگری درسنین مختلف افراد معتاد درحال ترک