آشنایی با معیارهای تعیین بافت های فرسوده

جهت مشاهده آشنایی با معیارهای تعیین بافت های فرسوده به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
آشنایی با معیارهای تعیین بافت های فرسوده
آشنایی با معیارهای تعیین بافت های فرسوده

معیارهای تعیین بافت های فرسوده

-۱بلوکهایی که بیش از ۵۰ درصد ابنیه آن ناپایدار وفرسوده باشد -۲ بلوکهایی که بیش از ۵۰ درصد معابر آن کمتر از ۶ متر باشد

-۳بلوکهایی که بیش از ۵۰ درصد ابنیه آن کمتر از۲۰۰ متر مربع باشد(رحیمی و اکبرپور ، .(۱۲ :۱۳۹۲

دیدگاه کارکرد گرایی

شاید تاکنون در مورد هیچ نظریه ای مانند کارکرد گرایی اختلاف نظر و مشاجره بروز نکرده به نحـوی کـه گروهـی بـه کلـی آن را مردود ساخته و برخی صاحب نظران از آن به عنوان نظریه ای جامع نام برده اند، علی رغم این همه اختلاف آراء، کارکرد گرایی بـه عنوان نظریه ای جا افتاده در قرن بیستم به حیات خود ادامه داده و رسمیت یافته این دیدگاه در اوایل قرن بیسـتم بـر بسـیاری از تحقیقات جغرافیاییی تاثیر گذاشت.

بر اساس این دیدگاه منطقه یک واحد کارکردی در نظر گرفته می شـود، یعنـی مکـانیزمی کـه بیش از مجموع بخش های خودش بود (مهدی زاده .(۷۳:۱۳۷۹ در این راستا بر اساس اصول خرد گرایـی و هزینـه منفعـت، نحـوه استفاده و بهره گیری از اراضی شهری نیز به عنوان ابزاری در جهت تسهیل کارکرد های شهری و تقویت کارایی شهری تلقی گردید و ضرورت استفاده منطقی و استفاده بهینه از زمین و فضا در دستور کار قرار گرفت.

آشنایی با معیارهای تعیین بافت های فرسوده