شاخص های معرف کیفیت زندگی

جهت مشاهده شاخص های معرف کیفیت زندگی به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
شاخص های معرف کیفیت زندگی
شاخص های معرف کیفیت زندگی

شاخص های معرف کیفیت زندگی طیف وسیعی را در بر می گیرند که از انواع نیازهای بشر همچون انواع تغذیه و پوشاک گرفته تـا مراقبت های بهداشتی، محیط اجتماعی، محیط مادی، محیط زیستی و حتی ابعاد روحی زندگی انسانی را شامل می شود . در واقـع مفهوم کیفیت زندگی به شرایط محیطی که مردم در آن زندگی می کنند و به خصوصیات خود افراد اشاره دارد.

از طرفی تدوین شاخص های کیفیت زندگی یکی از راه های عملیاتی کردن مفهـوم کیفیـت زنـدگی اسـت و بایـد در سـنجش آن شاخص های عینی و ذهنی را بکار بست . در مطالعات کیفیت زندگی دو رویکرد عینی و ذهنی وجـود دارد . ایـن دو غالبـا بصـورت مجزا و به ندرت در ترکیب با هم برای سنجش کیفیت زندگی مورد استفاده قرار می گیرند زیـرا گسـترده تـرین تمـایز در بررسـی کیفیت زندگی، تمایزمیان کیفیت عینی و ذهنی زندگی است . بنابراین محققـان در غالـب دو دسـته شـاخص بـه مطالعـه کیفیـت زندگی می پردازند :

 

شاخص های معرف کیفیت زندگی