معیارهای طرح ريزي عمليات مشترک

جهت مشاهده معیارهای طرح ريزي عمليات مشترک به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
معیارهای طرح ريزي عمليات مشترک
معیارهای طرح ريزي عمليات مشترک

طرح هاي عمليات مشترک بايد با دکترين مشترک سازگار بوده و معيارهايي مانند شايستگي ، امکان پذيري و مقبوليت را نيز داشته باشند.

طرح ريزي عمليات مشترک ، طرح ريزي براي طيف وسيعي از فعاليت هاي مورد نياز هدايت عمليات مشترک را دربر مي گيرد. اين فعاليت ها عبارتند از:

 –    طرح ريزي بسيج : در ابتداي مسئوليت خدمات ، طرح ريزي بسيج به سمت گرداوري و سازمان دهي منابع ملي هدايت مي شود تا از اهداف ملي در زمان جنگ و ديگر عمليات هاي نظامي غيرجنگي پشتيباني کند.

 –    طرح ريزي صف آرايي : مسئول فرماندهان جنگي و نزديک به هماهنگي با فرماندهي حمل و نقل است .

 –    طرح ريزي اشتغال : چگونگي عملکرد نيروها براي رسيدن به اهداف مشخص نظامي را تعيين مي کند. فرمانده مفاهيم طرح ريزي اشتغال را از طريق فرماندهي مولفه هايشان توسعه مي دهد.

 –    طرح ريزي تقويتي : در جهت تهيه و نگهداري صف ، مواد و مواد مصرفي مورد نياز براي تقويت فعاليت جنگي طرح ريزي شده در مدت زمان و با شدت مناسب تلاش مي کند.

 –    طرح ريزي نقل و انتقال : مسئوليت انتقال واحدها، افراد يا گسترش از ناحيه اي به ناحيه ديگر يا مکاني ديگر در همان ناحيه يا به منطقه داخلي با هدف اشتغال بيشتر را برعهده دارد [۹].

معیارهای طرح ريزي عمليات مشترک