راه های آشکارسازي و تعيين نيت فرمانده

جهت مشاهده راه های آشکارسازي و تعيين نيت فرمانده به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
راه های  آشکارسازي و تعيين نيت فرمانده
راه های  آشکارسازي و تعيين نيت فرمانده

به منظور آشکارسازي و تعيين نيت فرمانده , ابتدا بايستي با استفاده از روش هاي تحليل معنا در پردازش زبان طبيعي , کلاس هاي معنايي مختلف در حوزه نظامي و يا هر کاربرد ديگر عمليات مشترک تعيين شوند. سپس در طي مراحلي , مدلي براي نيت ايجاد و سيستم آموزش داده مي شود تا بتواند به طور خودکار, نيت و قصد کاربر و فرستنده پيام را استخراج کند. خروجي اين مدل و سيستم آموزش داده شده اين قابليت را خواهد داشت که با کمترين برداشت اشتباه , فرمانبران و گيرندگان پيام را به مسير صحيح هدايت کند.

نتيجه

در عمليات هاي مشترک, چند واحد يا نيرو که ممکن است از يک يا چند کشور باشند بايد با يکديگر همکاري کنند. اين همکاري براي انجام صحيح وظايف , تعامل درست و دقيق اين بخش ها حياتي مي باشد. درنتيجه , تعامل پذيري از بزرگترين چالش هايي است که در عمليات هاي مشترک و به ويژه در هدايت آنها مطرح مي باشد.

براي دستيابي به تعامل پذيري در عمليات هاي مشترک ، پس از شناسايي حوادث ، طرح ريزي انجام و دستورالعمل مناسب تهيه مي شود.

پس از تهيه زيرساخت ها و آمادگي هاي اوليه ، تمريناتي اجرا مي شود تا هماهنگي و همکاري بين عوامل صورت گيرد. چنانچه مراحل بدرستي انجام شوند, انتظار مي رود که نيروها تعامل مناسبي داشته باشند.

يکي از مشکلاتي که مي تواند اين تعامل را خدشه دار کند, عدم درک صحيح نيت فرمانده مي باشد که اين مقاله پيشنهاد مي دهد تا با استفاده از روش هاي خودکار آشکارسازي قصد و نيت , که امروزه براي تشخيص نيت کاربر در پرس وجوهاي وب مطرح شده است , استفاده شود تا احتمال خطا تا حدامکان کاهش يابد.

راه های  آشکارسازي و تعيين نيت فرمانده