آشنایی با کاربرد دینامومترها

جهت مشاهده آشنایی با کاربرد دینامومترها به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
آشنایی با کاربرد دینامومترها
آشنایی با کاربرد دینامومترها

مقدمه

برای تست عمر و عملکرد انواع موتورهای احتراق داخلی و موتورهای خودرو در صنعت، از دینامو متر استفاده میشود. همچنین برای کنترل موتور طراحی شده، اعتبار سنجی طراحی انجام شده و تأثیر پارامترهای مختلف در توان، از دینامومتر استفاده میشود. در این مقاله به صورت خلاصه انواع دینامومتر بررسی میشود . همچنین مزایا و معایب انواع دینامومتر بررسی شده و محدوه استفاده انواع دینامومترهای متداول شرح داده میشود. در پایان، دینامومترهای موجود در ایران و شرکت های فعال در زمینه تجهیز دینامومتر دستهبندی شده است.

     کاربرد دینامومترها

کاربرد دینامومتر ها را می توان به شکل زیر دسته بندی کرد:

 

آشنایی با کاربرد دینامومترها