اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه در بحث مهندسی

جهت مشاهده اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه در بحث مهندسی به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه در بحث مهندسی
اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه در بحث مهندسی

استفاده مؤثر و اثربخش از زمان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای موفقیت در عرصه کاروزندگی است و مدیریت زمان شامل مجموعه ای از مهارت ها برای کنترل واستفاده بهتراززمان است. در طول تاریخ، تمدن ها به زمان و ابعاد آن توجه ویژه داشته اندواین توجه دراین دوران نیز وجود دارد عباراتی مثل وقت طلاست گویای این توجه است. مدیریت زمان کمک می کند که تعیین کنیم کدام یک از کارهایی که انجام می دهیم مهمترین هستند.این عمل به ما امکان می دهد که از طریق حذف مزاحمت ها و فعالیت های غیر ضروری، مدت زمانی که واقعاً کار می کنیم را افزایش دهیم 

لذا با یک بررسی مختصر می توان با تجدید ساختار و اصلاح فرآیندها جلوی بسیاری از خسارات وحیف ومیل ها را گرفت. موضوع مدیریت زمان و استفاده ی مناسب از فرصت ها یکی از اساسی ترین پارامتر ها در مدیریت پروژه هاست از این رو برنامه ریزی و کنترل و پروژه بر اساس برنامه ی زمان بندی اصلی ترین ابزار برای بهره برداری مناسب از زمان خواهد بود.

تجربه حاضر نیز براساس اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه حاصل گردید. خسارات معنوی و مادی ناشی از عدم اتمام به موقع پروژه ها در زمان تعیین شده و اتلاف منابع محدود بر کسی پوشیده نیست وشاید یکی از اقدامات مهمی هم که در بحث مهندسی ارزش باید به آن توجه شود این است که تکنولوژی اجرایی و مکانیزم های کنترل زمان را طوری طراحی نماییم تا از اتلاف وقت که درواقع اتلاف انرژی و منابع را بدنبال خواهد داشت جلوگیری شود. بیشترین عامل تأخیر پروژه هامعمولا عدم تأمین کافی و بموقع منابع واز همه ملموس تر منابع مالی است. بدیهی است چنانچه مرتبأنیاز نقدینگی کارگاه های اجرائی تأمین نگردد پروژه نمی تواند فعالیت مستمر داشته باشد.

می دانیم که تزریق این نقدینگی به کارگاه در ازای مقادیر کار کرد صورت می گیرد که معمولاً در دوره های یک ماهه بایستی صورت گیرد. متأسفانه علیرغم وجود منابع مالی بدلیل طولانی بودن پروسه رسیدگی به کارکرد پیمانکاران و صورت وضعیت های مربوطه وبه تبع آن عدم واریز به موقع وجه به کارگاه ورکود فعالیت ها تأخیراتی صرفاً ناشی از بی نظمی های اجرایی نه عدم وجود منابع به پروژه تحمیل می گرددضمن اینکه خسارت مضاعف تأخیر در پرداخت ها هم از دیونی است که پیمانکاران مطالبه می نمایند و محاسبه و جدل های مترتب بر آن نیز به نوبه ی خود استهلاک وقت و انرژی را به همراه خواهد داشت.

خوشبختانه در شرایط عمومی منضم به پیمان ها فرآیند رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران همراه با فرجه زمانی مربوطه تشریح گردیده و از موارد لازم الاجرا برای طرفین قرارداد می باشد. امامعمولاً روند رسیدگی به کارکرد دروه ای پیمانکاران در دستگاه های اجرایی طولانی ومتوسط مدت زمان انجام فرآیند رسیدگی بسیار بیشتر از مهلت مقرر در قانون است. تجربه حاضر حاصل تدوین گردش کار مناسب برای رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران براساسی فرآیند اشاره شده در شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان است که به تشریح ان پرداخته می شود.

اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه در بحث مهندسی