بررسی هیدرولوژیکی اقلیم ایران

جهت مشاهده بررسی هیدرولوژیکی اقلیم ایران به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
بررسی هیدرولوژیکی اقلیم ایران
بررسی هیدرولوژیکی اقلیم ایران

از نظر هیدرولوژیکی، ایران کشوری نیمه خشک در منطقه خاورمیانه است. متوسط بارندگی در ایران نزدیک به ۲۵۰ میلی متر است که نزدیک به یک سوم میزان جهانی است. علاوه بر میزان کم بارندگی، پراکنش مکانی و توزیع آن نیز در این کشور یکسان نیست بگونهای که در ۲۸ درصد از سطح این کشور، مقدار بارش متوسط سالیانه کمتر از ۱۰۰ میلیمتر و این مقدار در ۹۶ درصد از سطح کشور از ۲۰۰ میلیمتر کمتر میباشد .(Kavianirad, 2005)

ایران علیرغم اینکه حدود ۱٫۱ درصد از خشکیهای جهان را بخود اختصاص داده است تنها ۰٫۳۴ درصد از آبهای جهان را در اختیار دارد. میزان بارندگی سالیانه در ایران نزدیک به ۴۰۰ میلیارد مترمکعب است که از این میزان نزدیک به ۲۸۴ میلیارد متر مکعب ۷۱) درصد) آن از طریق تبخیر و تعرق از دسترس خارج میگردد.

از حجم باقیمانده نزدیک به ۶۱ میلیارد متر مکعب آن در مناطق مختلف نفوذ مینماید و در نهایت ۵۵ میلیارد مترمکعب بصورت رواناب قابل استفاده و بهرهبرداری باقی میماند. بخش کشاورزی با مصرف نزدیک به ۸۹ درصد، شرب وشهری با مصرف بیش از ۶٫۵ ردصد و بخش صنعت با مصرف نزدیک به ۴٫۵ درصد از منابع آب قابل استحصال، مهمترین مصرف کنندگان منابع آب ایران هستند.

از بین مناطق مرزی ایران، آب در مرزهای شرقی ایران با افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار است. این مرزها درگیر مسائل مهمی همچون قاچاق مواد مخدر، فقر، مهاجران غیرقانونی و فعالیتهای گروههای تروریستی مستقر در خاک افغانستان و پاکستان هستند. علاوه بر این، اقلیم بشدت خشک این منطقه و کمبود بسیار شدید آب، بر مشکلات منطقه و اهمیت هیدروپولیتیک رودخانه های مرزی شرق ایران بویژه رودخانه هیرمند افزوده است .(Ettehad, 2010) حوضه آبریز هیرمند یک حوضه وسیع، بسته و خشک است که در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی افغانستان قرار دارد. مساحت این حوضه بطور تقریبی ۳۱۰۰۰۰ کیلومتر مربع است که نزدیک به ۴۰ درصد از خاک افغانستان را دربر میگیرد.

دلتای سیستان که در انتهای این حوضه قرار دارد یکی از خشکترین نقاط دنیا است که بطور مشترک در ایران و افغانستان واقع شده است. میزان بارندگی در حوضه سیستان کمتر از ۵۰ میلی متر در سال است این در حالی است که میزان پتانسیل تبخیر در این منطقه بیش از ۴۰۰۰ میلی متر در سال است که یکی از بیشترین نرخ های ثبت شده در دنیا است(.(Whitney, 2006 با توجه به این شرایط، زندگی، حیات و امنیت در این منطقه مرزی به شدت به منابع آب خارجی بستگی دارد و زندگی در این منطقه عملاً بدون وجود منابع آب امکانپذیر نخواهد بود.

بررسی هیدرولوژیکی اقلیم ایران