معتقدات و آداب ایرانی از دیدگاه هانری

جهت مشاهده معتقدات و آداب ایرانی از دیدگاه هانری به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
معتقدات و آداب ایرانی از دیدگاه هانری
معتقدات و آداب ایرانی از دیدگاه هانری

هانری ماسه نیز در کتاب خود “معتقدات و آداب ایرانی ” به این مطلب اشاره کرده است:هانری ماسه نیز در کتاب خود “معتقدات و آداب ایرانی ” به این مطلب اشاره کرده است:
یک هفته به عید مانده هر کس باید لباس نو بخرد ( و یا دست کم کهن جامه خود را به پیراید و آمـاده کنـد.) تـا در عیـد نـوروز بپوشد . اصولاً همه ،بویژه کودکان ، باید لباس نو بپوشند …ایرانیان عیـد نـوروز را بـه نامهـای گونـاگون مـی نامنـد، منجملـه عیـد رخت نو ، زیرا آدمی هر چند بی چیز باشد در آن عید جامه نو به تن می کند و کسانی که وسیله دارند هر روز عیـد یـک لبـاس نو می پوشند .(ماسه،۲۵۳۵، ص(۲۵۲

شعر خوانی در حضور شاه و تهنیت عید نوروز :
با توج به این کـه فرخـی شـاعر دربـار غزنـوی بـوده و بـه عنـوان شـاعری مـداح فعالیـت مـی کـرده اسـت طبیعتـا بـه مناسـبت جشـن هـا و اعیــاد مختلــف مــدایحی را بــه شــاهان و درباریــان هدیــه مــی کــرد و بــه مناســبت در ایــن مــدایح بــه ســتایش ممــدوحان مــی پرداخــت ابیــاتی کــه ذکــر شــد نیــز فرخــی در قصــیده ی در مــدح فخرالدولــه ابــوالمظفر احمــد بــن محمــد والــی چغانیــان و توصــیف شــعر ســروده است که در آن از نوروز یاد کرده و این عید را تهینت گفته است.
فصل بهار تازه و نوروز دل فریب همبوی مشک باد و زمین پر ز بوی بانهر ساعتی سرشک گلاب از هوا چکد هر لحظه ی نسیم گل آید ز بوستانتاج درخت باغ همه لعل گون گهر فرش زمین راغ همه سبز پرنیانصلصل چو بیدلان جهان گشته با فروغ بلبل چو عاشقان غمین گشته بافغانفرخنده باد بر ملک این روزگار عید وین فصل فر خجسته و نوروز دلستان ( دیوان ، ص ۳۳۱ ، ب ( ۶۶۸۵-۶۶۸۰

معتقدات و آداب ایرانی از دیدگاه هانری