کوبیت و معرفی ۴ حوزه ی آن….

جهت مشاهده کوبیت و معرفی ۴ حوزه ی آن…. به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
کوبیت و معرفی ۴ حوزه ی آن….
کوبیت و معرفی ۴ حوزه ی آن….

۲۰۰۰۰-۲:۲۰۰۵ ISO/IEC :

 این بخش، شامل کد عملیاتی است و به روش ها را برای فراین نهای مدیریت خدمات در محدوده تعریف شده در قسمت اول بیان می نماید کوبیت و یا به عبارتی دیگر، “اهداف کنترلی برای اطلاعات و فن آوری های مرتبط”، مجموعهای از بهروش ها، برای مدیریت فن آوری اطلاعات می باشد که برای اولین بار توسط انجمن کنترل و ممیزی سیستمها (ISACA) و سازمان راهبری فن آوری اطلاعات (ITGI) مطرح گردید. کوبیت در چهار نسخه اصلی انتشار یافته است. در سال ۱۹۹۴ چارچوب کوبیت برای نخستین بار تعریف شد، سپس نسخه اول کوبیت در سال ۱۹۹۶ انتشار یافت. در جهت تکمیل نسخه اول و تنظیم نسخه دوم کوبیت در سال ۱۹۹۸ آنالیزهای منابع بینالملی شناخته شده بدان افزوده گردید.

در سال ۰ – ۲۰ نسخه سوم کوبیت و در دسامبر ۵ – -۲ نسخه چهارم آن به صورت اولیه انتشار یافت. این نسخه با یکپارچه سازی اکثر کتابهای مجزا به صورت یک جلد واحد و همچنین اضافه نمودن مراجعی شامل ورودی ها و خروجی های فرایندهای کوبیت به یکدیگر، فعالیتهای مربوط به هر فرایند به همراه جدول RACI به ازای هر فعالیت تدوین گردید. کوبیت نسخه ۴.۱ در ماه مه سال ۲۰۰۷ با ساده سازی توضیحات اهداف و نمایش فرایندها و ارتباطات میان کسب و کار منتشر گردید. کوبیت نسخه ۵ هم اکنون به صورت پیش نویسی بوده و به یکپارچه سازی چارچوب مخاطرات فناوری اطلاعات، ۲٫۰ Vall IT و کوبیت نسخه ۴.۱ پرداخته است. در چارچوب کوبیت برای مطابقت با چارچوب راهبری فن آوری اطلاعات حوزهها، فرایندها و اهداف کنترلی ارائه شده است.

۴ حوزه ی کوبیت عبارتند از:

برنامه ریزی و سازماندهی (بس)، اکتساب و پیاده سازی (اپ)، خدمت رسانی و پشتیبانی (خپ) و پایش و ارزیابی (پا). حوزهی برنامه ریزی و سازماندهی راهبردی و تاکتیکی میباشند و به چگونگی حمایت فناوری اطلاعات از کسب و کار سازمان میپردازد. تحقق چنین هدف راهبردی نیازمند برنامهریزی ، ارتباطات و مدیریت در بخش های مختلفی میباشد.

کوبیت و معرفی ۴ حوزه ی آن….