آشنایی با برخی مدل اجراي تحقیق پرتفوي سرمایه گذاري

جهت مشاهده آشنایی با برخی مدل اجراي تحقیق پرتفوي سرمایه گذاري به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
آشنایی با برخی مدل اجراي تحقیق پرتفوي سرمایه گذاري
آشنایی با برخی مدل اجراي تحقیق پرتفوي سرمایه گذاري

مدل اجراي تحقیق

الف ) شناخت معیارهاي سرمایه گذاري سرمایه گذاران (کلاسیک، غیرکلاسیک)
به منظورشناخت معیارهاي سرمایه گذاري ابتدا مصاحبه اي بامدیرسرمایه گـذاري وامورسـهام شرکت سرمایه گذاري صنعت و معدن به شرح پیوست شـماره ۱ انجـام شـد. در ایـن مـصاحبه هـم معیارهاي کلاسیک (ریسک و بازده) و هم معیارهاي غیر کلاسیک مدنظر قرار گرفت. نتیجـه ایـن بررسی وجود معیارهایی ازقبیل ریسک، بازده، نسبت تقسیم سود، ضـریب نقـد شـوندگی، درصـد مالکیت است. باتوجه به تعدد معیارهاي سرمایه گـذاري، اسـتفاده ازشـیوه غیرکلاسـیک ضـرورت داردضمناً. تضاد میان بعضی ازایـن معیارهـا نظیـر ریـسک وبـازده، ضـرورت بهـره گیـري ازمـدل برنامه ریزي آرمانی را اجتناب ناپذیرنموده است.
ب) شناخت مدل سرمایه گذاري مورد استفاده سرمایه گذاران
فهرستی ازکلیه زوج هاي ممکن ازمعیارهاي تـصمیم جهـت مقایـسه دوبـه دو مـدنظر تـصمیم گیرنده قرار گرفت. نتایج مقایسات را مرتب نموده ومعیارها را برحسب قرار گرفتن آنها به سـمت بزرگترمقایسات زوجی مهمترین تا کم اهمیت ترین معیار رتبه بندي می کند.
ریسکب درصد مالکیتب نسبت تقسیم سودب نقدشوندگی ب بازده جهت تعیین میزان اهمیت هریک از معیارها ازروش تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود.

ج) تعیین میزان مورد انتظارمعیارهاي سرمایه گذاري ازدیدگاه سرمایه گذار ش
در مصاحبه انجام شده و پرسشنامه تکمیل شده سطوح آرمانی هر یک از معیارها به شرح زیـر بیان شده است:
ردیف معیارهاي سرمایه گذاري سطوح آرمانی معیارهاي سرمایه گذاري۱ ضریب نقدشوندگی %۷۰۲ بازده %۳۰۳ ریسک %۴۰۴ نسبت تقسیم سود %۷۰۵ درصد مالکیت %۵ پس از مشخص شـدن معیارهـاي سـرمایه گـذاري و سـطوح آرمـانی معیارها،بـا اسـتفاده از صورتهاي مالی و گزارشات مـورد تاییـد بـورس اوراق بهـادار تهـران داده هـاي واقعـی مربـوط بـه سرمایه گذاري بدست آمد. بسیاري ازمدل هاي تصمیم فـرض مـی کنندکـه یـک شـرکت هـدف واحد حداکثر سازي ارزش سهامداران را دنبال می کند. باوجود این، یک شرکت مـدرن سـازمانی پیچیده است که درآن سهامداران متعـددي بـا یکـدیگرتعامل دارنـد. هرکـدام بـا تعبیرخودشـان از حداکثرسازي ارزش باتوجه به نگرانی هایی درباره ریسک، نقدینگی، مسئولیت اجتماعی، حفاظت محیطی و… درنتیجه ممکن اسـت مناسـب باشـدکه یـک روش چندهدفـه بـراي بـسیاري ازمـسائل تصمیم گیري مالی انجام دهیم.

آشنایی با برخی مدل اجراي تحقیق پرتفوي سرمایه گذاري