دلایل اهمیت بحث در زمینه حاکمیت فناوری اطلاعـات

جهت مشاهده دلایل اهمیت بحث در زمینه حاکمیت فناوری اطلاعـات به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
دلایل اهمیت بحث در زمینه حاکمیت فناوری اطلاعـات
دلایل اهمیت بحث در زمینه حاکمیت فناوری اطلاعـات

می دانیم که سازمان ها ناگزیر به ارضای نیازمندی های کیفیت، اعتبار و امنیت اطلاعـات خـود در رابطـه بـا همـه دارایـی هایشـان هسـتند. همچنین مدیریت سازمان باید به صورت بهینـه از منـابع در دسـترس فناوری اطلاعات، شامل برنامه های کـاربرد ی، اطلاعـات، زیرسـاخت و نیروی انسانی، استفاده نماید .[۳] برای انجام یـا ن مسـئولیت هـا و بـه منظور دستیابی به اهداف مورد نظر، مدیریت سازمان ناگزیر اسـت کـه به وضعیت معماری سازمان خود از منظر فناوری اطلاعات واقف بـوده، در مورد حاکمیت و کنترل مورد نیاز، تصمیم گیری کند. موارد زیـ ر را می توان جزء دلایل اهمیت بحث در زمینه حاکمیت فناوری اطلاعـات دانست :[۶]

 

ابعاد حاکمیت فناوری اطلاعات

با توجه به شکل۱ ابعادی برای حاکمیت فناوری اطلاعات درنظر گرفته شده است که در ادامه به تعریف مختصری از هر یک از این ابعـاد مـی پردازیم [۱۰]،.[۱۱]

حاکمیت فناوری اطلاعات سازمان را در دستیابی به سه هدف حیـاتی،

همسوئی استراتژیک: اطمینان از پیوند کسب و کار و برنامه هـای IT، تعریــف، نگهــداری و معتبــر ســازی گــزاره ارزش IT، همســو ســازی عملکردهای IT با عملکرد های سازمان.

ارائه ارزش: IT مزایای استراتژیک وعده داده شده را ارائه می دهد و نیز اجرای گزاره ارزش سرتاسر چرخه تحویل، تمرکز بر بهینه سازی هزینه ها و اثبات ارزش ذاتی .IT

دلایل اهمیت بحث در زمینه حاکمیت فناوری اطلاعـات