مقایسه استاندارد های ITIL  و COBIT

جهت مشاهده مقایسه استاندارد های ITIL  و COBIT به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
مقایسه استاندارد های ITIL  و COBIT
مقایسه استاندارد های ITIL  و COBIT

در COBIT مدیران، ناظران و کاربران IT را با مجموعهای از مقیاسها، شاخصها، فرآیندها و بهترین روشهای مقبول برای مساعدت آنها در بیشینه کردن مزایای منتج از استفاده از فناوری اطلاعات و نظارت و کنترل IT در خور توسعه در یک شرکت روبرو میکند. آخرین نسخهی COBIT، ۳۴ هدف سطح بالا دارد که در چهار بعد را پوشش میدهد: طرحریزی و سازماندهی، حصول و پیادهسازی، تحویل و پشتیبانی و نظارت و ارزیابی.

مأموریت COBIT پژوهش، توسعه، آگهی و ترویج و بهروزرسانی مجموعه بین المللی از اهداف کنترلی فناوری اطلاعات عموما پذیرفته شده برای استفاده روز به روز توسط مدیران کسب و کار و ناظران است. مدیران، ناظران و کاربران از پیشرفت COBIT سود میبرند؛ چون به آنها کمک میکند تا سیستمهای IT خود را دریابند و درباره سطح امنیتی و کنترلی که برای حفظ دارایی شرکتها از طریق پیشرفت یک مدل نظارت IT لازم است، تصمیمگیری کنند. با توجه به اینکه روش مشخصی در ITIL برای ارزیابی وجود ندارد. پس از پیاده سازی به دنبال ارزیابی از طریق استانداردCOBIT می باشیم .

ITIL در مقایسه با COBIT

استاندارد COBIT اینکه چه کارهایی باید انجام شود را در بر میگیرد و چارچوب ITIL با جزییات توضیح میدهد چگونه این کارها باید انجام شوند. نقطه قوت ITIL در روشی است که فرآیندها با فعالیتها و نمودارهای مختلف توصیف شدهاند تا برای پیادهسازی هدف استفادهشوند. همچنین مسائل مربوط به هزینه فایده و پیادهسازی شرح داده شدهاند و رهنمودهایی برای تجدید نظر در سیستم طراحی شده و عوامل کلیدی موفقیت آن دارد ولی این مسائل در COBIT بهتر شرحدادهشده اند. ابتدا COBIT توسط انجمن بازرسی IT به عنوان یک چارچوب بسیار مناسب برای اعتبار تعریف شد. COBIT وقتی برای تعیین پیامدهای مدیریتی بکار میرود از ITIL قویتر عمل میکند. زیرا در این سیستم عوامل کلیدی موفقیت در ارتباط با شاخصهای اهداف کلیدی و شاخصهای عملکرد کلیدی و مدلهای بلوغ قابلیت((CMM1 تعریف میشوند. هنگامی که ITIL با COBIT سنجیده میشود, با توجه به اینکه فرآیندهای COBIT مانند آخرین نسخه اش بر مبنای ITIL هستند. مشخص میشود که آنها به شدت به هم مرتبطند. با وجود لغات مختلف که برای مسائل یکسان استفاده شده، هر دو آنها مشکلات یکسانی را پوشش میدهند. تنها برای مدیریت رویداد در ITIL است که معادلی در COBIT وجود ندارد.

مقایسه استاندارد های ITIL  و COBIT