انواع روش های نتیجه گیری در سمینار

جهت مشاهده انواع روش های نتیجه گیری در سمینار به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
انواع روش های نتیجه گیری در سمینار
انواع روش های نتیجه گیری در سمینار

در سمینار از نتیجه گیری به صورت های زیر استفاده کنید:

نتیجه گیری در سمینار .زبان استفاده برای بیان مطالب این بخش در زیر آورده شده است عمل زبان مورد استفاده قرار می گیرتد.

۱- برای نتیجه گیری : بنابر نتیجه گیری حالا جمع بندی میکنیم – خوب، اجازه دهید چیزی را که می گفتم جمع بندی کنم.

۲- ارائه پیشنهاد:

بنابراین، پیشنهاد میکنم/ پیشنهاد/ پیشنهاد می کنم از این استراتژی پیروی کنید.

سؤالات

سؤالات موقعیت خوبی است تا دانشجو با شنوندگان روبرو شود. این ممکن است برای دانشجو مفید یاشد. اگردانشجو سعی کند از قبل بداند که چه سؤالی قرار است از- وی پرسیده شود، وی قادر خواهد بود از قبل جوابی برای ان سمینار برای این منظور در نظر گیرد. به طور معمول تصمیم در این مورد به نظر دانشجو بستگی دارد و وی باید این مطلب را در بخش مقدمه سمینار خود برای شنوندگان مشخص سازد. دانشجو باید با همه سؤال کنندگان مؤدبانه برخورد کند، حتی اگر آنها سؤالات سختی را مطرح شله توسط آنها به وسیله دانشجو مورد توجه قرار گیرد. دانشجو می تواند سؤالهای طرح شده را مجدداً فرمولبندی نموده و با فرمولبندی جدید پاسخ گوید. حتی دانشجو می تواند چند سؤال را با هم ترکیب نموده و آنگاه پاسخ گوید.

در برخی موارد دانشجو میتواند از شنوندگان برای ارائه ایلده کم کی بگیرد. دانشجو هنگام پاسخ دادن به سؤالات ༥ས་ཚུ:འི་ نباید خیلی کوتاه پاسخ گوید. در پاسخ دادن به سؤالاتی که دانشجو را با تناقض درگیر می کند، در آغاز پاسخ توضیح را ارائه دهد پیش از انکه شنونده دیگری سؤال بعدی را مطرح کند و یا به نتیجه گیری بپردازد. 

انواع روش های نتیجه گیری در سمینار