فرهنگ اصطلاحات فنی مرتبط با نگارش علمی

جهت مشاهده فرهنگ اصطلاحات فنی مرتبط با نگارش علمی به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
فرهنگ اصطلاحات فنی مرتبط با نگارش علمی
فرهنگ اصطلاحات فنی مرتبط با نگارش علمی

فرهنگ اصطلاحات فنی

فرهنگ اصطلاحات فنی مرتبط با  نحوه نگارش علمی با چکیده : خلاصه ای از مقاله است و معمولاً خلاصه ای از بخش های مهم مقاله را ارائه می دهد. چکیده با خلاصه متفاوت است و معمولاً در آن خلاصه ای از نتایج دیده میشود. تشکر و تقدیر (سپاسگزاری”): بخشی از مقاله است (بعد از بخش بحث ولی قبل از فهرست منابع) که به منظور تشکر از افراد و سازمانهای کمک دهنده، مشاور و یا تامینکننده هزینههای .مالی در طول تحقیق و نوشتن مقاله به کار میرود داور” (بازبینی کننده): به فردی که مسئولیت بازبینی و بررسی تخصصی مقاله را دارد گویند. وی معمولاً از افراد متخصصں در علم موضوعی خاصی بوده و در اکثر موارد از همکاران نویسنده در سایر مراکز تحقیقاتی یا آموزشی پژوهشی میباشد. وی با ارائه نظر خود در مورد مقاله هیئت تحریریه محله را در مورد چاپ یا عدم چاپ مقاله راهنمایی می کند. اصطلاح داور یا بازنگری کننده مقالات بارها در این موارد استفاده شده است و گاهی به عنوان مشاور هیئت تحریریه ” نیز گفته می شود. معمولاً سردبیر یک مجله به نمایندگی از هیئت تحریریه مجله از وی در مورد متن

نوشته شده سؤال و متن را برای بازبینی و بازخوانی و ارائه پیشنهاد در مورد چاپ یا عدم چاپ مقاله یا انجام اصلاحات مورد نیاز راهنمائی میطلبد. اصطلاح داور’ بارها در این موارد ولی با شدت کمتر استفاده می شود.

آدرس : نویسنده را شناسائی  آدرس پستی نویسنده را ارائه می دهد مؤلف” (نویسنده): کسی که به طور فعال در طراحی و اجرای آزمایشها و تحقیق سهیم بوده و مسئولیت علمی نتایج گزارش شده را بر عهده دارد. چکیده زیستشناسی : بزرگترین و بهترین منبع از خلاصه مطالب علمی منتشر شده در علم موضوعی زیستشناسی است که توسط مؤسسه اطلاعاتی بیوساینس” منتشر می شود. رونوشت برداری بدون تایپ : هر بخشی یا قسمتی در کتاب یا مجله که بدون نیاز به تایپ کردن برای تکثیر مناسب است به این نام خوانده میشود. نویسندگان اغلب فرمول های پیچیده ساختمانهای شیمیایی، الگوریتم ها و غیره را از این طریق تهیه می کنند تا ضرورت مطابقت مجدد این فرمول ها وجود نداشته باشد و از خطر اشتباه در بازنویسی یا تایپ دوباره آن جلوگیری می شود. سیستم نوشتن منابع به صورت شماره – الفبایی : سیستمی برای نوشتن منابع که منابع برحسب حروف الفبا در قسمت منابع مقاله مرتب شده و شماره داده میشود و سپس شماره داده شده درمتن اورده می شوند.

فرهنگ اصطلاحات فنی مرتبط با نگارش علمی