شناخت کاتالوگهای فنی و انواع قسمت های آن

جهت مشاهده شناخت کاتالوگهای فنی و انواع قسمت های آن به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
شناخت کاتالوگهای فنی و انواع قسمت های آن
شناخت کاتالوگهای فنی و انواع قسمت های آن

کاتالوگهای فنی: لیست محصولاتی هستند که بنگاه ها و شرکتهای صنعتی میسازند و به شرکت های تجاری میفروشند. این کاتالوگ ها معمولا مشخصات هر محصول را با نقشه یا عکس آن ارائه میدهند و گاهی قیمت، دامنه کاربرد و نوع آنرا مشخص می کنند. کاتالوگ های فنی را میتوان به سه دسته دسته بندی کرد: اول کاتالوگهایی که محصولی را که طرح و نوع خاصی دارد اما به وسیله بنگاهها و شرکت های صنعتی مختلفی ساخته شدهاند توصیف میکند. دسته دوم برعکس دسته اول محصولات مختلفی را که یک بنگاه یا شرکت ساخته است شرح میدهند. سوم کاتالوگهای مرجع که اطلاعاتی در باره انواع کالاهای مشابه در اختیار خواننده میگذارد.

کاتالوگ های فنی آنقدر زیادند که نمی توان تعداد آنها را تعیین کرد. مهندسان، دانشمندان و اقتصاددانان از این کاتالوگ ها استفاده بسیار می کنند تا از طریقه تحصیلی، کاربرد صرفهجویانه یا بهبود ابزارهای فنی آگاه شوند. خبرنامه: یک نمونه از نشریات است که بنگاههای اطلاع رسانی به چاپ می رسانند. این خبرنامه ها که در صدها نسخه و به صورت سریال منتشر می شوند وسیله مبادله اطلاع بین موسسات پژوهشی و اداره های طرح و برنامه بنگاه های مختلف بشمار میآیند و مانع از دوباره کاری موضوعات پژوهشی می شوند. این جزوه های ؛ تا پنج صفحه ای به اختصار مهندسی، شیوههای محاسبه، روش های تازه تولید، تنظیم و تعدیل و آزمایش و کنترل ماشین یا ابزاری را توصیف می کنند.

خبرنامه ها به راه حلهای فنی خاصی که اهمیتی عام دارند میپردازند و معمولا پیش از پایان پژوهش جامع طرح پیشرفت منتشر می شوند. . گزارشهای علمی و فنی (گزارش نتیجه پژوهشها و طرح های توسعه): منابع اطلاعی مهمی هستند که از لحاظ پیشرفت علم و تکنولوژی و کاربرد نتایج آنها در صنعت و بهبود روشهای مهندسی ضرورت دارند. شگردهای نوشتن گزارش در رشته های گوناگون علوم و تکنولوژی در کشورها و حتی در سازمانهای مختلف با یکدیگر فرق دارد. با این وصف می توان در همه این انواع به وجوه مشترکی پی برد. گزارش علمی یا فنی معمولا با خلاصه یا چکیده آغاز می شود. به دنبال آن مقدمهای می آید که برآوردی از وضع و چگونگی پیشرفت رشته مورد بحث چه در داخل کشور چه در خارج از آن رائه می کند. متن گزارش غرض طرح، توصیف دقیق وظیفه فنی، تحلیل روش های موجود در یافتن راه حل، ارزیابی طریقه تحقیقی که در پیش گرفته شده است و محاسبات ضروری و نتایج تجربی را در بر میگیرد. گزارش به نتیجه گیری ختم می شود که در آن دادههای فنی و نظری که در طول تحقیق حاصل شده است مقایسه و تجربه و تحلیل میشود.

شناخت کاتالوگهای فنی و انواع قسمت های آن