مهم ترین منابع مورد استفاده در تهیه مقاله

جهت مشاهده مهم ترین منابع مورد استفاده در تهیه مقاله به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
مهم ترین منابع مورد استفاده در تهیه مقاله
مهم ترین منابع مورد استفاده در تهیه مقاله

 در اینجا امکان دارد کتابچه یا نشریهای را که به طور خلاصه ترتیب کتابخانه را شرح میدهد. به ما بدهند و یا اینکه می توانیم راجع به امکانات کتابخانه با کتابدارها گفتگو نماییم. در هر صورت باید سعی شود در اولین قدم از کلیه  امکانات آن کتابخانه نظیر شرایط استفاده از کتابها، مجموعه های خاص، کتابهای لغت، وجود فیلم و میکروفیلم، دستگاه و ماشین تماشای میکروفیلمها، وجود صفحه و نوار و دستگاه های مربوط، امکان استفاده از ماشین تحریر، دستگاه فتوکپی و زیراکس، وسایل دیداری و شنیداری و حتی قراردادهای حق استفاده  اعضاء از امکانات ورزشی، موسیقی، فیلم و دیگر امکانات سایر مؤسسات و کتابخانه ها (در کشورهای غربی بسیار معمول است) و سایر چیزها مطلع شویم. (Reference Room) مرجع یا اتاتی منابع  اتاقی منابع قسمت بسیار مهمی از کتابخانه است که در آن کلیه  منابع مورد مراجعه نظیر کتاب های لغت، دائرةالمعارف ها و کتابهای فهرست و ایندکس ها (شامل لیست کتابهای چاپ شده و یا کتابهایی که در زمینهای خاص و در مورد موضوعی معین نوشته شدهاند) و جز آن را نگهداری میکنند. این کتابها معمولاً می بایستی در همان مکان مورد مطالعه قرار گیرند.

پژوهشگران مجرب اغلب کار تحقیق خود را از اینجا شروع میکنند. در این قسمت می توان لیستی از منابع قابل استفاده  مربوط به موضوع مورد نظر را از روی فهرست های مربوط در کتاب گوناگون تهیه و یادداشت کرد. (و بعد با استفاده از برگه های مشخصات کتاب ها (Catalogue Cards) آنرا تکمیل کرده و شماره های راهنمای کتابها را به آن افزود. بعد از تکمیل این مرحله است که می توانیم کتاب های موردنظر را امانت گرفته و شروع به مطالعه  جدی و یادداشت برداری بکنیم).

بدین ترتیب در اتاق مرجع می توان کتاب ها، مجموعه ها، مقالات، مجله ها، روزنامه ها و نشریات گوناگون را رد زد. در مورد این گونه منابع میبایستی به تاریخ انتشار آنها توجه خاص داشته باشیم. و به خصوص در هنگام تهیه  مقاله های علمی میبایستی نهایت کوشش به عمل آید که تازهترین منابع مورد استفاده قرار گیرد. به خاطر اینکه این کتاب ها که معمولاً با حرف R مشخص شده اند. هر لحظه ممکن است مورد استفاده بسیاری از مراجعه کنندگان قرار گیرند نمیتوان آنها را برای مطالعه به خارج از کتابخانه برد بلکه باید در محلی مطالعه کرد.

مهم ترین منابع مورد استفاده در تهیه مقاله