موارد استفاده از سه نقطه …

جهت مشاهده موارد استفاده از سه نقطه … به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
موارد استفاده از سه نقطه …
موارد استفاده از سه نقطه …

* یکی دیگر از موارد کاربرد نقطه پس از حروف اول نامی است که مخفف شده یا به شکل مستعار به کار می رود: م. ع. سپانلو یا م. آزاد یا هم ا.. سایه.

*در ذکر منابع و ماخذ در آخر مقاله و کتاب و رساله و پایان نامه  تحصیلی و جز آن، هر قسمت اصلی را (نام نویسنده، عنوان کتاب و سایر اطلاعات) با نقطه جدا میکنیم. (به منابع آخر کتاب مراجع شود.)

*- نشان حذف – هنگام نقل مطالبی که از جای دیگر نقل می کنیم، برای نشان دادن کلمه، عبارت، جمله یا قسمتی که نقل آن ضرورت یا اهمیت نداشته و آنرا حذف کرده ایم

از سه نقطه (…) – فقط سه نقطه نه بیشتر – استفاده می کنیم و آنرا در جای مطالب حذف شده میگذاریم:

… با درنظرگرفتن نتایج این آزمایش معلوم میشود که … الخ. در نثر، هر قدر هم مطلب حذف شده طولانی باشد، هیچ لزومی ندارد بیشتر از سه نقطه به کاربریم مگر اینکه قسمت حذف شده به پایان جمله ختم شود که در این صورت نقطه ی آخر جمله نیز به آن اضافه شده جمعاً چهار نقطه میشوند.

* برای نمایش نشان مناسب برای حذف بیت یا ابیاتی از اثر منظوم کلاسیک معمول است که معادل یک بیت نقطه چین قرار می دهند. چنانچه مصرعی حذف شود به جای آن نقطه چین به کار میرود، ولی برای حذف چند بیت کافی است به جای یک مصرع فقط ۳ نقطه به کاربریم: یکی ناسزا گفت در وقت جنگ گریان دریدند. وی را بچنگ جهاندیده یی گفتش ای خودپرست اگر هست مرد از هنر بهره ور هنر خود بگوید نه صاحب هنر”

*در نقل قول و در نمایشنامه و داستان نویسی برای نشان دادن جمله ای که ناتمام مانده سه نقطه به کار میرود: – آقا، خواهش می کنم این …

موارد استفاده از سه نقطه …