چگونگی تنظیم سیستم ارتباطی بین واژه هاو مفاهیم

جهت مشاهده چگونگی تنظیم سیستم ارتباطی بین واژه هاو مفاهیم به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
چگونگی تنظیم سیستم ارتباطی بین واژه هاو مفاهیم
چگونگی تنظیم سیستم ارتباطی بین واژه هاو مفاهیم

تنظیم سیستم ارتباطی بین واژه ها، مفاهیم، سرعنوانهای موضوعی و کتابها و منابع، کاری مهم و دقیق، در عین حال بسیار کارساز و مفید است و حتی در کتابشناسی و تحقیق هم کاربرد دارد و برای محققان نقش واسطه و رابط را برای دستیابی به منابع دیگر یا موضوعات مرتبط و هم خانواده ایفا می کند. (در بحث «روشی تحقیقی) هم اشاره ای به این مسأله شده است.)

استنساخ و کپی گرفتن همیشه نوشته ها و آثار قلمی، در معرض گم شدن، خراب شدن، به سرقت رفتن و… بوده است و از این طریق، گاهی زحمات دراز مذات یک پژوهشگر، یکجا از بین میرود و جز غضه برایش باقی نمی ماند. به همین جهت، بجاست که از یادداشتها و دستنوشته هایی که وقت و زحمت زیادی صرف تهیه آن شده است، نمونه یا نمونههای متعددی به صورت استنساخ، زیراکس یا با استفاده از کاربن تهیه شود تا اگر احیاناً مفقود شد، یا در حادثهای از بین رفت، محصول زحمات در جای دیگر و به صورت نسخه  دیگر موجود باشد. در این زمینه، اندوه محققانی که تنها نسخه  موجود از کاوشها و یادداشتها چندین ساله  خود را در اثر سهل انگاری از دست دادهاند و دیگر حوصله مجال تحقیقی و نگارش مجدّد نداشتهاند، مایه  عبر است.

است.

چند کتاب

۱- آیین گزارش نویسی عباس حرژی، ۱۳۷۱ ۲- روش تحقیق و مأخذشناسی احمد رنجبر، اساطیر، ۱۳۶۸ ۳- روش مطالعه و تحقیق آموزش و پرورش (تربیت معلم)، ۱۳۶۹

۴- روش یادداشت برداری و دسته بندی مطالب عبدالرحیم موگهی، ۱۳۶۹

روش تحقیق

تحقیق چیست؟

تحقیق، از ریشه  «حق» است. حق یعنی آنچه که درست و استوار و ثابت باشد. ریشه  اصلی واژه  حق، در تمام اشتقاقهایش مفهوم ثبات و مطابقت با واقع و استحکام را دارد.

احقاق و تحقیق یک امر، یعنی چیزی را ثابت و استوار ساختن، درستی چیزی را به اثبات رساندن، «حق» بودن مطلبی را آشکار ساختن و به عبارتی: شناخت «هست» ها. تحقیق، یک تلاش فکری و علمی برای (یافتن» مطلب درست و حقی، و «ارائه» و «اثبات» آن است. طبیعی است که در زمینه های مختلف نظری و فکری و تاریخی و ادبی و علمی و… حق بودن مطالب، به معنای مطابق با واقع بودن آنها در هر یک از زمینه هاست و تحقیق، طبق این مفهوم، در ابعاد مختلف یاد شده، مفهوم جستجوی منظم و تلاشی که بر مبنای علم و استدلال و شواهد و منابع، انجام میگیرد تا نظریه ای اثبات گردد و نکته ای کشف و بیان شود، «تحقیقی» است. هر چیزی می تواند برای انسان، موضوع تحقیق باشد، چه عقلی چه حشی، چه جزئی چه کلی، آنچه در حوزه ها و دانشگاهها به عنوان نگارش است و البته هر چه شیوه  کار و معتبر بودن منابع و نوآوریهای علمی و سلیقه در تدوین بیشتر مراعات شده باشد، ارزش آن افزون تر خواهد بود.

چگونگی تنظیم سیستم ارتباطی بین واژه هاو مفاهیم