بررسی مهم ترین عوامل موثر در تاثیر مثبیت بر روان انسان

جهت مشاهده بررسی مهم ترین عوامل موثر در تاثیر مثبیت بر روان انسان به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
بررسی مهم ترین عوامل موثر در تاثیر مثبیت بر روان انسان
بررسی مهم ترین عوامل موثر در تاثیر مثبیت بر روان انسان

خانه اولین مکانی است که انسان ها براي حفظ و تامین امنیت خود ساخته اند. با گذشت زمان مفهوم خانه گسترده تر وانتظارات انسان ازمحل سکونتش بیشتر شده است.خانه که در ابتداي زندگی بشر یک سرپناه در برابر گرما، سرما، حیوانات درنده و غیره بود، کنون محلی است که علاوه بر تامین بعد فیزیکی نیازهاي انسان باید نیازهاي بعد روحی او را نیز مد نظر داشته باشد. خانه مکانی براي آسایش و رسیدن به آرامش روحی است.

تامین خلوت مطلوب در خانه از مهمترین ویژگی هایی است که اثر بسیار مثبتی در روان انسان ها خواهد داشت و به همان اندازه که رعایت آن تامین کننده آرامش روحی افراد در محل زندگی شان خواهد بود، عدم توجه به آن اثرات مخربی در سلامت روحی و روانی آنان بر جاي خواهد گذاشت. رعایت محرمیت در فضا، منجر به افزایش حس امنیت که براساس هرم مازلو جزو نیازهاي پایه انسان است، می شود. بدین سان طراحی مناسب فضا و محیط زندگی براي رسیدن به خلوت مطلوب بسته به شرایط اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی اهمیت دارد و لزوم آن دانستن معنا و مفهوم خلوت و بررسی تاثیر آن در شکل دهی به فضایی که در آن زندگی می کنیم، می باشد؛ که مفهوم مذکور در بطن اصول طراحی معماري عرصه هاي فضایی مسکن معاصر وجود دارد اما چندان مورد توجه طراحان و معماران قرار نمی گیرند.

این تحقیق بر آن است تا ضمن بررسی مفهوم خلوت و سازو کار هاي کنترل آن ، تاثیر آن را در اصول معماري شکل گیري فضاهاي خانه هاي مسکونی معاصر جست و جو کند تا نتایج این بررسی در طراحی و ساخت خانه هاي پس از این ،اعمال گردد و منجر به افزایش سطح رضایتمندي کاربران شود .

بررسی مهم ترین عوامل موثر در تاثیر مثبیت بر روان انسان