محاسن کلاسداری از نظر معلم

جهت مشاهده محاسن کلاسداری از نظر معلم به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
محاسن کلاسداری از نظر معلم
محاسن کلاسداری از نظر معلم

محاسن کلاسداری:

الف) از نظر معلم:

۱ – بشاشت و سرور در کلاس و خشرویی با شاگردان

۲- انرژی و فعالیت نشان دادن

۳- حوصله و خونسردی

۴- سکوت بموقع، برای جلب توجه شاگردان

۵- لحن دوستانه و صمیمی، ولی جدی

۶- تمیزی قیافه و لباس

۷- استفاده از مثالهای مفرح و شوخیهای مناسب

ب) استفاده از وسایلی:

۱ – استفاده دقیق و منظم از تخته سیاه

۲- تغییر شکل سؤال برای راهنمایی شاگردان

۳-ارتباط پرسشها با درس و تنوع سؤالات

۴- تشویق کلاس به پرسشی

۵- طرح سؤالهای غلط انداز برای سنجش هوش افراد

۶ – شناسایی سلیقه  افراد کلاس

۷- توجه کامل به هدف و وحدت درسی

۸- کشف قوه  فهم شاگردان قبل از شروع کار

۹- حسن ختام، تمام کردن کار در هر ساعت به طرزی مطلوب

شناخت شاگرد، نقش مهمی برای معلم دارد تا کیفیت تدریس و رفتار

خویش را متناسبی با او سازد؛ بخصوص اگر تدریسی، در جمعی باشد با

۱- اجتماع چه احتیاجی به او دارد؟

۲- جه می خواهیم به او یاد دهیم؟

* – اطمینان از رسیدن به هدف مورد نظر در شناخت شاگردان، توجه به این نکات حایز اهمیت است:

– تفاوتهای فردی در روحیه

– در فکر و استعداد

– زمنیه و آمادگی

– حافظه و قوه  درک

– شرایط خانوادگی و فرهنگی

– شرایط جسمی

– تفاوت دختر و پسر بودن

محاسن کلاسداری از نظر معلم