شناخت قواعد تحقیق و مبانی نگارش

جهت مشاهده شناخت قواعد تحقیق و مبانی نگارش به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
شناخت قواعد تحقیق و مبانی نگارش
شناخت قواعد تحقیق و مبانی نگارش

هر پژوهشگر پس از تعیین هدف و اتخاذ روش مناسب برای مطالعه و تحقیق خود، اطلاعات و نظریه های مختلف درباره  موضوع مورد نظرش را از منابع گوناگون استخراج و جمع آوری میکند تا با فراهم آوردن فشردهای از یافته های خویش برای مسأله تحقیق پاسخی بیابد و گزارش لازم را نیز تحریر کند. انجام این کار، مستلزم آگاهی از قواعد تحقیق و مبانی نگارش است که اجمال آن به شرح زیر از نظر خواننده  محترم میگذرد:

۱. تهیه طرح مقدماتی (نکاتی که در تهیه  طرح مقدماتی باید مورد توجه قرار گیرد)

۲. گردآوری (روشهایی که در گردآوری مطالب مورد استفاده قرار میگیرد)

۳- دسته بندی اطلاعات و داده ها

۴. پیش نویس گزارش

۵. بازنگری و تدوین نهایی

۶ اصول نگارش و ویرایش

(ا) طرح مقدماتی و چگونگی بیان مسأله تحقیق انجام تفحص و تتبع در کار پژوهش به طرحریزی یک برنامه جامع و دقیق نیاز دارد و بیان روشن مسأله  تحقیق، مهمترین نکته در جریان تحقیق است که محقق با داشتن یک برنامه یا هدف معین، آن را پیگیری میکند. در تهیه طرح تحقیق، موارد زیر مورد توجه قرار میگیرد:

۱. تعیین موضوع تحقیق و مسالهای که محقق در جستجوی حل آن است. تعیین موضوع تحقیق، کاری خطیر و مستلزم دقت علمی است و با توجه به توانایی پژوهنده و امکان علمی عصر او، گشودنی یا گستردنی است. در انتخاب موضوع باید توجه داشت که نتیجه بررسی آن برای بهبود جامعه یا تکامل علم و در زندگی روزمره سودمند باشد و بتوان از طریق مشاهده و تجربه در عالم طبیعت، اطلاعات مورد نظر را درباره  آن کسب و جمع آوری کرد. هر موضوعی که برای خواننده، جالب، آگاهی بخش و شوق انگیز باشد یا هر مطلبی که ذهن و اندیشه و احساس و توجه پژوهشگر را به خود معطوف دارد می تواند الهام بخش محقق در نگارش مقاله یا تدوین کتاب یا جز آن باشد

شناخت قواعد تحقیق و مبانی نگارش