مشکلات و موانع استفاده از روش مصاحبه

جهت مشاهده مشکلات و موانع استفاده از روش مصاحبه به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
مشکلات و موانع استفاده از روش مصاحبه
مشکلات و موانع استفاده از روش مصاحبه

 این نوع مصاحبه هرگاه با مصاحبه  انفرادی همراه باشد، نتایج و اطلاعات جامعتری ارائه می دهد و از این طریق به آسانی عقاید چندین محقق درباره  موضوعی واحد به دست میآید. در این نوع مصاحبه به دست آوردن اطلاع دقیق پیرامون میزان درآمد، سن، وضع خانوادگی افراد و از این قبیل میسر نیست و باید به مدد مصاحبه  انفرادی آن را به دست آورد.

به طور کلی در هر نوع مصاحبه باید توجه داشت که بیشتر مردم از گفتن حقیقت درباره  سن، درآمد و حتی محل کار خود امتناع میورزند و در قبال هر نوع سؤالی، واکنشی متأثر از عدم اعتماد نشان میدهند که این موارد، کار مصاحبه گر را در وضع دشواری قرار میدهد.

آنچه رعایت آن در انجام مصاحبه گر قبل از آنکه به انجام مصاحبه بپردازد باید اطلاعات کافی از خلقیات و دانش و عقاید فرد مورد مصاحبه به دست آورد و مطمئن گردد که مصاحبه شونده او را با روی گشاده خواهد پذیرفت. برای انجام مصاحبه، مصاحبه گر باید به مصاحبه شونده معرفی شده باشد یا سفارشنامه  رسمی داشته باشد و او در برخورد با مصاحبه شوند ه ضمن معرفی خود توأم با رعایت ادب و احترام و شکیبایی، منظور از مصاحبه و بررسی خود را به اجمال و به نحو روشن شرح دهد و زمینه را برای تفاهم و همکاری فراهم سازد.

باید پاسخ دهنده را مطمئن ساخت که غرضی از مصاحبه، کشف حقیقت علمی است و اظهارات پاسخگو جز در مواردی که با او در میان گذارده خواهد شد منتشر نمی شود. لازم است در طرح پرسشها، حالت دوستانه و صمیمانه را حفظ کرد و اجازه داد پاسخ دهند، بیانات خود را تمام کند و از قطع سخن او و احیاناً مجادله با او و لحن آمرانه و استادی با او پرهیز شود. پس از هر مصاحبه، باید نتیجه آن را ضبط و ثبت کرد و فیشهای مربوط به اطلاعات و دانستنیهای مصاحبه را طبقه بندی و تنظیم نمود. همچنین اطلاعات مربوط به زمان و مکان مصاحبه را در برگه یادداشت قید کرد.

مشکلات و موانع استفاده از روش مصاحبه