چگونگی دسته بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها

جهت مشاهده چگونگی دسته بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
چگونگی دسته بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها
چگونگی دسته بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها

*دسته بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها محقق پس از انجام مراحل تحقیق و گذر از تعیین روش تحقیق و چگونگی نوع نمونه و گزینش آن، روش آماری خاصی را نظیر فراوانی و درصد یا ضریب همبستگی و جز آن برای تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق، مورد استفاده قرار می دهد و سطوح معنی دار بودن آماری را که در تحقیق به کار رفته به وضوح بیان می کند و دادههای آماری مورد نیاز را فهرست میکند.

اطلاعات و یافته هایی که از طریق پژوهشی و یا از طریق مطالعه تحقیقات و نوشته های دیگران توسط محقق فراهم شده، در این مرحله، دسته بندی و تجزیه و تحلیل میگردد و مشتمل بر دادههای آماری، نمودارها، جدولها، طراحی جداول آماری مورد نیاز، و همچنین بخشهای کلامی و تجزیه و تحلیل اطلاعات می باشد و بر موضوعات و بخشهای مهم در امر تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های آماری با توجه به شیوه هایی که انتخاب می شود اسناد معتبر و برگزیده را مورد بررسی قرار میدهند و با نگاه نقادی به مطالب و نکته های اسناد، نتیجه مستند را به برگههای یادداشت تحقیقاتی اضافه میکنند و باوارسی و مطالعه انتقادی، در صدد صدق فرضیه  تحقیق برمی آیند و بر این اساس، مطالب ردهبندی می شوند و به همدیگر پیوند می خورند. در مرحله ردهبندی، از یافته ها،علمی ” خوانده می شود و اگر ترکیبی از قوانین علمی باشد، نظریه ” نامیده می شود.

*بازنگری و تدوین نهایی تجدید نظر و بازنگری متن تحقیق و اطلاعات به دست آمده از آن، آخرین مرحله  تحقیق است. در نقد علمی و نقادی هر کار، اصولی هست که در بخش روش مطالعه از نظر محترم خوانندگان گذرانده شد و آن چه اینجا تأکید آن ضروری است اینکه در بازنگری در همه  مراحل علمی تحقیق و منابع تحقیق و مراحل اجرایی باید سختگیر باشیم و محاسن و معایب کار تحقیق را به نیکی دریابیم و در مورد نارساییهای آن برای پژوهشگران دیگر، اطلاعات لازم را ارائه دهیم تا آنان روی نواقص تحقیق، بازسازی کنند. پس از عمل وارسی و بازنگری متن تحقیق و رفع نواقص تکمیل اطلاعات لازم، نشر و اشاعه  پژوهشی فرا میرسد. برای این منظور، اصول و قواعدی هست که محقق با استفاده از آن قواعد می تواند، تحقیق خود را به نحو مطلوب عرضه کند.

 و مراعات آن، کار نویسنده و خواننده را آسان میکند. شیوه هایی که محقق را در آرایش پژوهش و تنظیم مطالب و نحوه  سند آوری کمک میکند «پژوهشنامه نویسی» نامیده می شود.

چگونگی دسته بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها