شناختی اجمالی از ترتیب تنظیم پژوهشی پژوهشنامه نویسی

جهت مشاهده شناختی اجمالی از ترتیب تنظیم پژوهشی پژوهشنامه نویسی به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
شناختی اجمالی از ترتیب تنظیم پژوهشی پژوهشنامه نویسی
شناختی اجمالی از ترتیب تنظیم پژوهشی پژوهشنامه نویسی

* ترتیب تنظیم پژوهشی پژوهشنامه نویسی به طور کلی مشتمل بر شیوه  نوشتن، شیوه  آرایش پژوهشنامه، شیوه  تنظیم مطالب، و شیوه  سند آوری است. و هر یک اصولیدارد.

شیوه  نوشتن: نخستین مرحله از کار نگارش پژوهش است که خود شامل د و موضوع اصلی است: واژه بندی و نشانه گذاری.

برای بیان مفاهیم و اطلاعات و دانستنیهای استخراج از تحقیق و به طورکلی برای هر نوع نوشته، ناگزیر از کلمات و واژهها استفاده می شود. هر چه نوشته مخصوصاً متن پژوهش دقیق باشد و اندیشه ها را به خوبی برساند و برای بیان معانی، واژههای دقیق و مناسب آن برگزیده شود، نوشته از نظام واژه بندی صحیح برخوردار می شود. نکاتی را که در این زمینه و درباره  نشانهگذاری باید به آن توجه کرد به سبب اهمیتی که دارد و مطالب زیادی را شامل می شود در مبحثی جداگانه در همین بخش آوردهایم.

مطالب پژوهشنامه را به شرح و ترتیب زیر تنظیم میکنند:

* شماره گذاری متن پژوهش از صفحه عنوان تحقیق تا آخرین صفحه  پژوهش شماره گذاری می شود. برخی از صفحات مانند صفحه  عنوان یا صفحه  فهرست مطالب و صفحات سر فصل و سفید شماره گذاری نمی شود اما در شمارهگذاری به حساب آورده می شود. انتخاب سر صفحه معمولاً براساس سلیقه  نویسنده یا ناشر و یا طراح انجام میگیرد. شماره صفحهها باید با شماره هایی که در فهرست پژوهشنامه ثبت می شود، تطبیق کند.

شناختی اجمالی از ترتیب تنظیم پژوهشی پژوهشنامه نویسی