بررسی اصول کتابداری و قواعد شیونامه

جهت مشاهده بررسی اصول کتابداری و قواعد شیونامه به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
بررسی اصول کتابداری و قواعد شیونامه
بررسی اصول کتابداری و قواعد شیونامه

تنظیم مطالب:

برای ارائه دقیق مشخصات نوشته و مطابقت کامل متن کتاب با اصول کتابداری و قواعد شیونامه  ناشر باید آن را به صفحات و موارد ویژه  زیر مجهز کرد:

(۱) انتخاب عنوان مناسب برای کتاب و قید آن با خط خوش بر صفحه جلد و صفحه  عنوان و در عطف کتاب (عنوان باید کوتاه، رسا و وافی به مقصود باشد و معنی و مفهوم دقیق کتاب را برسناد).

(۲) قید نام کتاب، نام مؤلف، نام ناشر و محل نشر در صفحه  عنوان.

(۳) ذکر نام محلی چاپ، دفعه  چاپ، زمان انتشار، اندازه  کتاب، تعداد صفحه، قیمت کتاب، شماره  مسلسل کتاب، در پشت صفحه  عنوان یا پشت صفحه  نیم عنوان.

(۴) درج فهرست مطالب با ذکر شماره  صفحه پس از صفحه  عنوان.

(۵) قرار دادن مقدمه پیش از متن کتاب (نویسنده غرضی خود را از نوشتن کتاب در مقدمه بیان می دارد و به روش کار و همکاریهایی که احیاناً با او شده می پردازد. مقدمه باید جاذب، نافذ و نافع باشد و در پیرامون مباحث کتاب، توضیح مختصر و متناسب ارائه کند).

(۶) تدوین فهرست منابع مطالب و درج آن در پایان متن کتاب بترتیب الفبایی نام کتاب یا نام نویسنده با قید مشخصات ظاهری مأخذها.

(۷) تدوین فهرست موضوعی و فهرست اعلام بر حسب ضرورت و قرار دادن آن در صفحات پایانی کتاب. فهرست موضوعی و اعلام (نمایه) شامل موضوعها و اسامی اشخاص، کتابها و مکانهایی است که در متن کتاب از آنها یاد شده است و به صورت الفبایی و با قید شماره  صفحه در پایان کتاب آورده میشود.

(۸) آوردن غلطنامه در آخرین صفحات کتاب. غلطنامه شامل الفاظ صحیح اغلاط چاپی است که در کتاب رخ داده است.

(۹) تهیه  منابع مختلف مربوط به موضوع مورد بحث کتاب بر حسب الفبایی نام نویسنده یا نام کتاب با ذکر مشخصات کامل هر منبع و آوردن آن زیر عنوان «کتابنامه » در پایان کتاب. انجام این کار در صورت ضرورت و میلی نویسنده صورت میگیرد و البته از سعه  صدر و همت او نشأت میگیرد.

(۱۰) گزینش مباحث و نظم آن بترتیب مناسب شامل تناسب بخشها، فصلها، بندها و غیره، و دقت در ترتیب شماره گذاری بخشها، فصلها و صفحه ها، و توجه به جایگاه تصاویر، جدولها و نمودارها.

بررسی اصول کتابداری و قواعد شیونامه