تئوری برشگر DC کاهنده-افزاینده مستقیم

جهت مشاهده تئوری برشگر DC کاهنده-افزاینده مستقیم به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
تئوری برشگر DC کاهنده-افزاینده مستقیم
تئوری برشگر DC کاهنده-افزاینده مستقیم

برشگر DC کاهنده-افزاینده مستقیم

در ارائه توپولوژي برشـگر AC کاهنـده-افزاینـده مسـتقیم پیشنهادي، از توپولوژي مداري مرجـع [۶] بـراي برشـگر DC کاهنده-افزاینده مستقیم، شکل (۱)، الهام گرفته شده است.

شکل :(۱) برشگر DC کاهنده-افزاینده مستقیم (بدون تغییر پلاریته ولتاژ)

در طراحی این مبدل نیز مشابه سـایر برشـگرها از ترکیـب بازه هاي شـارژ و دشـارژ سـلف اسـتفاده شـده اسـت. بـدون  افزایش تعداد سلف و خازن، این مبدل توانایی عملکرد در سه حالت کاهنده، افزاینده و کاهنده-افزاینده را دارد که بسـته بـه  نوع طراحی و مسائل راندمان و غیره از ترکیبی از این حالتها استفاده می شود. نحوه کلید زنی این مبدل در حالت کاهنـده- افزاینده با سیکل وظیفه یکسان به این صورت است که هر دو کلید با فرکانس وسیکل وظیفه مشابهی کلیدزنی می شـونددر.این حالت عملکرد مبدل کاملا مشابه مبـدل کاهنـده-افزاینـده

خواهد بود و از بازههاي شارژ و دشارژ همـان مبـدل اسـتفاده می شود. اگر VO ولتاژ خروجی، E ولتاژ ورودي و iL جریان اندوکتانس باشد، با توجه بـه وضـعیت کلیـدها، دو وضـعیت عملکرد داریم:

١. کلیدهاي S1 وS2 روشن باشند:

.۲   کلیدهاي S1 وS2 خاموش باشند:     

بنابراین شکل موج حالت ماندگار جریان و ولتاژ سلف بـه شکل زیر است:

 

روابط حاکم بر شکل (۲) عبارتند از:

کــه Imax و Imin  حــداکثر و حــداقل جریــان انــدوکتانس هستند. نتیجه روابط فـوق، نسـبت ولتـاژ خروجـی بـه ولتـاژ ورودي مبدل خواهد بود:

تئوری برشگر DC کاهنده-افزاینده مستقیم