عوامل اصلي در تعيين کاربرد طرح مناسب در صنعت لبني

جهت مشاهده عوامل اصلي در تعيين کاربرد طرح مناسب در صنعت لبني به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
عوامل اصلي در تعيين کاربرد طرح مناسب در صنعت لبني
عوامل اصلي در تعيين کاربرد طرح مناسب در صنعت لبني

طراحي بهداشتي تجهيزات لبني ، امري لازم و ضروري است که بر همين اساس، تنها برخي از اقسام متعدد طرحهاي فيلتراسيون غشايي مي توانند به مرحله اجرا درآيند. تکنولوژيهاي غشايي در صنايع لبني به صورت نمادين در شکل زير نمايش داده شده است ، شکل ١.

عوامل اصلي در تعيين اين که آيا اين طرح، کاربرد مناسبي در صنعت لبني دارد يا نه ، به قرار زيرند:

. طراحي بهداشتي

.  پايين بودن حجم داخلي

. مقاومت غشا در برابر استرس برشي شديد

. بازرسي ساده از تمام قسمت ها

.  تعويض آسان غشا[١].

   فرآيندهاي فيلتراسيون غشايي

قبل از توصيفکاربردها و چالش هايي که ريشه در فرآيندهاي لبني و توسعه محصول جديد با فرآيندهاي غشايي دارند، ابتدا به تعريف̂ نها مي – پردازيم .

  ميکروفيلتراسيون (MF)

يک فرآيند جداسازي غشا فشار رانده با استفاده از غشاءمتخلخل با اندازه قطر منافذ بيشتر از ٠.١ميلي متر است ، که اجازه حفظ تمام ذرات شير را مي دهد (سلولهاي سوماتيک ، گلبولهاي چربي ، باکتريها، و ميسل کازئين ).

  اولترافيلتراسيون (UF)

فرآيند جداسازي غشا فشار رانده با استفاده از غشاء متخلخل با متوسط اندازه قطر منافذ در محدوده ٠.٠٠١ تا ٠.١ مي ي لمتر  است . UF اجازه نفوذ لاکتوز، مواد معدني انحلال پذير، و ساير مولکولهاي کوچک شيرو آب را مي دهد. اساس يک سيستم اولترافيلتراسيون به صورت زير نمايش داده شده است ، شکل ٢.

نانوفيلتراسيون (FN)

يک فرآيند جداسازي غشا فشار رانده با استفاده از غشاء متخلخلبا متوسط اندازه  قطر منافذ کمتر از ٠.٠٠١ ميلي متر (١ نانومتر) مي باشد.در اين روش لاکتوز شير و ساير اجزاي درشت آن حفظ شده وباعث عبور يونهاي معدني انحلال پذير تک ظرفيتي و آب مي شود.

اسمز معکوس (RO)

يک فرآيند انتشار جداسازي غشاء فشار رانده با استفاده از فرآيندهاي غشايي است .RO فرايند غليظ سازي است که فقط اجازه نفوذ آب را مي دهد.

  الکترودياليز (ED)

يک فرآيند غشاء که در آن جداسازي  از يونهاي باردار الکتريکي از يک ميدان الکتريکي ناشي مي شود[٢]. دامنه کاربرد و ابعاد انواع غشاهاي ميکروفيلتراسيون، اولترافيلتراسيون، نانوفيلتراسيون و اسمز معکوس در زير نشان داده شده است ، شکل ٣.

عوامل اصلي در تعيين کاربرد طرح مناسب در صنعت لبني