اهمیت خود اتکایی در وصیت نامه ی امام خمینی

جهت مشاهده اهمیت خود اتکایی در وصیت نامه ی امام خمینی به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
اهمیت خود اتکایی در وصیت نامه ی امام خمینی
اهمیت خود اتکایی در وصیت نامه ی امام خمینی

تاکيد امام خميني به استقلال در وصيتنامه و تکرار آن

با توجه به اهميت استقلال و خوداتکايي از نظر امام خميني (ره ) ايشان در وصيتنامه سياسـي الهـي خويش ١٣ بار به کلمه استقلال تاکيد فرموده و قشرهاي مختلف جامعه را خطاب قـرار داده انـد کـه بـه جهت اهميت عينا آورده مي شود:

١-گروه اول که بايد گفت از حکومت و قانون و سياست يا اطلاع ندارند يا غرضمندانه خـود را بـه بـي اطلاعي مي زنند. زيرا اجراي قوانين بر معيار قسط و عدل و جلوگيري از ستمگري و حکومت جائرانه و بسط عدالت فردي و اجتماعي و منع از فساد و فحشا و انواع کجرويها، و آزادي بر معيار عقل و عـدل و استقلال و خودکفايي و جلوگيري از استعمار و استثمار و اسـتعباد، و حـدود و قصـاص و تعزيـزات بـر ميزان عدل براي جلوگيري از فساد و تباهي يک جامعه ، و سياست و راه برون جامعه به مـوازين عقـل و عدل و انصاف و صدها از اين قبيل ، چيزهايي نيست که با مـرور زمـان در طـول تـاريخ بشـر و زنـدگي اجتماعي کهنه شوند. اين دعوي به مثابه آن است که گفته شود قواعد عقلي و رياضي در قرن حاضر بايد عوض شود و به جاي آن قواعد ديگر نشانده شود. اگر در صدر خلقت ، عـدالت اجتمـاعي بايـد جـاري شود و ستمگري و چپاول و قتل بايد جلوگيري شود، امروز چون قرن اتم است آن روش کهنـه شـده ! و ادعاي ان که اسلام با نوآوردها مخالف است – همان ســان که محمـدرضا پهلوي مخلوع مـي گفـت کـه اينان مي خواهند با چهارپايان در اين عصر سفر کنند- يک اتهام ابلحانه بيش نيسـت . زيـرا اگـر مـراد از مظاهر تمدن و نوآوردها، اختراعات و ابتکارات و صنعت هاي پيشـرفته کـه در پيشـرفت و تمـدن بشـر دخالت دارد، هيچ گاه اسلام و هيچ مذهب توحيدي با آن مخالفت نکـرده و نخواهـد کـرد بلکـه علـم و صنعت مورد تاکيد اسلام و قران مجيد است . و اگر مراد از تجدد و نمدن به آن معنـي اسـت کـه بعضـي روشن فکران حرفه اي مي گويند که آزادي در تمام منکرات و فحشا حتي همجنس بازي و از اين قبيـل ، تمام اديان آسماني و دانشمندان و عقلا با آن مخالفند اگر چه غرب و شرق زده گان به تقليـد کورکورانـه آن را ترويج مي کنند.

٢-و از جوانان ، دختران و پسران ، مي خواهم که استقلا و آزادي و ارزش هاي انساني را، ولـو بـا تحمـل زحمت و رنج ، فداي تجملات و عشرت ها و بي بندو باري ها و حضور در مراکـز فحشـا کـه از طـرف غرب و عمال بي وطن به شما عرضه مي شود نکنند؛ که آنان چنان که تجربه نشان داده جز تباهي شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپيدن ذخائر شما و بند استعمار و ننگ وابستگي کشيدنتان و مصـرفي نمودن ملت و کشورتان به چيز ديگر فــکر نمي کنند و مي خواهند بـا ايـن وسـايل و امثـال آن شـما را عقب مانده ، و به اصطلاح آنان “نيمه وحشي ” نگه دارند

اهمیت خود اتکایی در وصیت نامه ی امام خمینی