دسته بندی معیار مؤثر در خوشه بندی اعتباری مشتریان

جهت مشاهده دسته بندی معیار مؤثر در خوشه بندی اعتباری مشتریان به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
دسته بندی معیار مؤثر در خوشه بندی اعتباری مشتریان
دسته بندی معیار مؤثر در خوشه بندی اعتباری مشتریان

دسته بندی معیار مؤثر در خوشه بندی اعتباری مشتریان

برای کسب دانایی در خصوص فرآیند ارزیابی و خوشه بندی اعتبار مشتریان، در مرحله اول مصاحبه های با چند نفر از کارشناسان خبره این موضوع در چند بانک و مؤسه مالی کشور انجام گرفت. با مقایسه اطلاعات کسب شده و مطالعات صورت گرفته از بانک ها و مؤسات مالی دیگر کشورها، می توان پی برد که بانک ها و مؤسسات مالی کشور بر خلاف سایر کشورها، یک مدل جامع و کامل برای ارزیابی و خوشه بندی اعتبار مشتریان ندارند.

به عقیده کارشناسان مورد مطالعه، مدون نبودن قوانین در این زمینه، راه را برای اعمال نفوذ و تصویب اعتبار مشتریانی که صلاحیت لازم را ندارند باز گذاشته است. در مرحله دوم این تحقیق برای جمع آوری و تکمیل اطلاعات، دو پرسش نامه جداگانه در اختیار کارشناسان و مدیران قرار گرفت. در پرسشنامه اول با توجه به بررسی ها و مصاحبه های انجام گرفته کلیه معیارها به پنج دسته تقسیم و در جداول جداگانه قرار گرفتند. طی این پرسش نامه ها میزان ضرورت و اهمیت هر معیار بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (Likert) از کارشناسان سئوال شد.

همچنین از کارشناسان و مدیران خواسته شد که معیارهایی که ذکر نشده اند را به انتهای جداول اضافه کنند. در پرسش نامه دوم معیارهای اضافه شده به همراه معیارهای قبل در اختیار تمام کارشناسان و مدیران قرار گرفت تا نظر جمعی در مورد لزوم و میزان اهمیت آنها حاصل شود. در نهایت پس از تعیین معیارهای مؤثر در فرآیند ارزیابی و میزان اهمیت آنها، معیارهای فرعی و پارامترهایی که جهت تشخیص و چگونگی ارزیابی و معیار مورد نیاز است، شناسایی گردید. خلاصه این معیارها به صورتی طبقه بندی شده اند شکل ۲ نشان داده شده است. روایی این پرسشنامه با بهره گیری از نظر متخصصان مربوطه و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت .

دسته بندی معیار مؤثر در خوشه بندی اعتباری مشتریان