آموزش شبکه عصبی خودسازمان ده

جهت مشاهده آموزش شبکه عصبی خودسازمان ده به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
آموزش  شبکه عصبی خودسازمان ده
آموزش  شبکه عصبی خودسازمان ده

آموزش توسط شبکه عصبی خودسازمان ده

در این مرحله، ابتدا مختصات پیکسلهای سفید مشخص می شود. برای هر پیکسل، یک وزن تصادفی معین شده است. در ادامه، تعداد ۱۰۰ نورون به شبکه ارسال می گردد.(شکل۳ ج) سپس برای هر نورون، یک وزن اولیه به صورت تصادفی در نظر میگیریم. در ادامه، نورون ها شروع به آموزش می کنند، تا در نهایت، وزن نورون ها به شکل مطلوبی به خواسته ما نزدیک می شود. (شکل۳ د)

 آموزش

در این مرحله پردازش داده ها از طریق واحدهای کوچکی به نام نرون ها صورت گرفته و ارتباط بین نورون ها باعث رد و بدل این اطلاعات در شبکه می شود. هر کدام از این ارتباطات دارای وزن خاصی هستند. در نهایت هر نورون تنها در صورتی خروجی خواهد داشت که مقدار وزن آن از مقدار آستانه بیشتر باشد. این روند را برای حداقل ۲۰ نمونه تکرار می کنیم. با افزایش تعداد تکرار، پیچیدگی فضای یادگیری توسط الگوریتم بیشتر و بیشتر می شود تا شبکه بتواند نویز و مثالهای نادر موجود در مجموعه آموزش را به درستی ارزیابی نماید.

ورودی این مرحله مختصات پیکسل های سفید و خروجی آن وزن این پیکسل ها را نشان می دهد.

آموزش  شبکه عصبی خودسازمان ده