مفاهيم لغوي واژه پايداري در فرهنگ نامه دهخدا

جهت مشاهده مفاهيم لغوي واژه پايداري در فرهنگ نامه دهخدا به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : صفحه
مفاهيم لغوي واژه پايداري  در فرهنگ نامه دهخدا
مفاهيم لغوي واژه پايداري  در فرهنگ نامه دهخدا

علاوه بر چهارنماي اصلي بناها يکي از مهمترين بخشها درساختارساختمان، بام يا به ديگر سخن نماي پنجم مي باشد و حجم وسيعي از جذب انرژي مورد نياز ساختمان مي تواند به صورت طبيعي از اين بخش از ساختمان تامين گردد پژوهش ها پيرامون معماري گذشته ايران نشان مي دهد که اين بخش از بناها در گذشته علاوه برتعديل درجه حرارت داخل ابنيه گاه نقش عملکردي داشته و فضاهايي زنده و پويا بوده اند و اين بخش از بناها در گذشته نيز با اصول توسعه پايدار همگام بوده است ، اما امروزه به علت ورود سبک وسياق هاي مختلف ، استفاده از وسايل مکانيکي که از انرژي هاي تجديد ناپذيراستفاده مي کنند ، اين بخش از بناها عملا فراموش و يا به انباري براي تجهيزات تبديل شده اند و اين مسئله چيزي جز سيماي ناهنجاردر خط آسمان شهري و حدر رفت انرژي به همراه ندارد. لذا پژوهش پيرامون بام و الگوها و اصول موفق اين بخش از ساختمان در معماري گذشته مي تواند براي ساختارمعماري و شهرسازي امروز ضروري و راهگشا باشد .

  مفاهيم لغوي واژه پايداري:

دهخدا پايداري را به معناي دوام و ماندگاري آورده است [١] معناي فعلي واژه پايداري که در اين بحث مدنظر مي باشد عبارت است از:«آنچه که مي تواند در آينده تداوم يابد» [٢]

ريشه لغوي و عبارات مرتبط در انگليسي: [٣]

 sustain:حمايت ، زنده نگه داشتن ، ادامه دادن مستمر

 Sustenance:فرايند پايداري زندگي                              

 Sustainable: پايداري، صفتي که چيزي را توصيف مي کند که باعث آرامش و تغذيه و تأمين زندگي و در نتيجه به تداوم زندگي و طولاني کردن آن منجر مي شود.

مفاهيم لغوي واژه پايداري  در فرهنگ نامه دهخدا