مشخصه های مواد آلی تجدید شونده

جهت مشاهده مشخصه های مواد آلی تجدید شونده به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
مشخصه های مواد آلی تجدید شونده
مشخصه های مواد آلی تجدید شونده

هریک از مواد آلی تجدید شونده مانند آفتاب گردان، دانه پنبه، شلغم روغنی، سویا، خرما ونارگیل در تولید سوخت بیودیزل خصوصیات مشخصی دارند که در ذیل به این خصوصیات و نتایج تحقیقات پرداخته شده است.

آفتاب گردان: ویسکوزیته سوخت تولیدي از آفتاب گردان خام بسیار بالا است، در حدود ۱۵ برابر بیشتر از سوخت دیزل می باشد. تهیر وهمکاران((۱۳ سوخت آفتاب گردان را در ماشین هاي کشاورزي تست کردند و گزارش کردند که بازده موتور شبیه سوخت دیزل بوده اما سوخت بیشتري مصرف شده و مقدار کمی قدرت پایین آمده بود.

کارخانه هاي تولید کننده سوخت زیستی گزارش کردند سوخت بیودیزل تولید شده از آفتاب گردان به طور معنی دار مضرات دود ناشی از احتراق را کاهش می دهد و در آن کاهش CO2 %12/6، HC %11، %۱۸ ذرات وجود دارد(.(۳

دانه پنبه: روغن دانه پنبه به طور فراوان در پاکستان تولید می شود. خصوصیات متیل استر آن مشابهه سوخت دیزل است مخصوصا” هنگامی که از B20 استفاده می شود. ویسکوزیته سوخت دانه پنبه ۳/۲ و دانسیته آن ۰/۹ می باشد. جورینگ در بررسی از ۱۱ گیاه روغنی، دانه پنبه را مناسب ترین منبع تولید سوخت بیودیزل گزارش کرد(.(۱۲

شلغم روغنی: نقطه اشتعال سوخت شلغم روغنی ۲۲۰ ۰C بیشتر از سوخت دیزل است که سبب می شود احتراق به سختی انجام گردد. اما جابجایی آن ایمن تر می باشد. مقدار گرماي تولیدي از آن %۱۰-۱۵ کمتر از سوخت دیزل و دانسیته حجمی آن نزدیک سوخت دیزل می باشد. در موتورهاي کوچک با دوره کوتاه مناسب گزارش شده است(.(۹

سویا: خصوصیات سوخت سویا بسیار شبیه سوخت دیزل می باشد. براي آن نسبت تراکم بالا نیاز است. شرکت تراکتور سازي کاترپیلار سوخت سویا و دیزل را با نسبت ۳۰، ۷۰ در کارکرد موتور در دو حالت پاشش مستقیم و پاشش غیر مستقیم مقایسه کرد و نتایج نشان داد عملیات موتور در پاشش غیر مستقیم بهتر بوده است و مشکل به وجود آمده در پاشش مستقیم دوده و چسبندگی رینگ پیستون بیشتر می شود(.(۱۰

خرما: از سوخت آن بیشتر در مالزي استفاده می شود. ساپون و همکاران سوخت خرما را به جاي سوخت دیزل تست کردند و گزارش کردند سوخت ترکیبی خرما و دیزل و سوخت دیزل از لحاظ قدرت شبیه بودند و رسوب کربن آن بیشتر از سوخت دیزل بوده است(.(۱۱

نارگیل: دیر و کامپانی در آزمایشی اثر سوخت ترکیبی آفتاب گردان و خرما را با سوخت دیزل در یک موتور تک سیلندر تست کردند. در سوخت ترکیبی نسبت به سوخت دیزل خالص، رسوب بیشتر کربن در محفظه احتراق مشاهده کردند. آنها بیان کردند که مقدار گرماي سوخت ترکیبی کمتر از سوخت دیزل بوده است(.(۱۲

مشخصه های مواد آلی تجدید شونده