پیامد فرهنگی اجتماعی پروژه توسعه شهری بر زنان

جهت مشاهده پیامد فرهنگی اجتماعی پروژه توسعه شهری بر زنان به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
پیامد فرهنگی  اجتماعی پروژه توسعه شهری  بر زنان
پیامد فرهنگی  اجتماعی پروژه توسعه شهری  بر زنان

تا چند دهه پیش، توجه اصلی در پروژههای توسعه شهری معطوف به ملاحظات اقتصادی بود؛ نگرانی چندانی در خصوص پیامدهای اجتماعی، فرهنگی پروژههای توسعه شهری وجود نداشت و به اجتماع محلی، نظام همسایگی و شبکه های اجتماعی که زیربنای اصلی تأمین کننده حمایت مردم در مقابل سختیها و فشارهای ناشی از اجرای این پروژهها بود کمکی صورت نمیگرفت. از دهه ۱۹۶۰ ارزیابی اثرات زیستمحیطی این پروژهها مورد توجه قرار گرفته و اخیراً نظر برنامهریزان و تصمیمگیران حوزه شهر را به خود جلب کرده است.

پیامد فرهنگی  اجتماعی پروژه بر زنان منظور از تأثیر اجتماعی هرگونه تأثیری است که پروژههای توسعه شهری بر شیوههای زندگی، کار، روابط اجتماعی و سازماندهی مردم باقی میگذارد (کمیته بین المللی، (۱۹۹۵؛ به عبارت دیگر ارزیابی تأثیرات اجتماعی عبارت است از تحلیل، نظارت و مدیریت بر پیامدهای اجتماعی پروژههای توسعهای شهری است که این پیامدهای اجتماعی میتواند مثبت یا منفی، آشکار یا پنهان، خواسته یا ناخواسته باشد.

این ارزیابی با تحلیل ویژگیهای جمعیتی مردمی که تحت تأثیر پروژه هستند شروع میشود. بنابراین مقاله حاضر به بررسی »ارزیابی اثرات اجتماعی و فرهنگی مجموعه شهربانو بر زنان منطقه ۱۱ تهران« میپردازد. از آنجا که بر اساس اسناد موجود در شهرداری تهران، هدف از احداث »مجموعه شهربانو« و فعالیتهای مورد نظر آن، طراحی فضایی به منظور برآورده نمودن نیازهای واقعی زنان شهر، سالم و امنسازی محیط فعالیتهای زنان، اشتغالزایی، تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف، سالمسازی اوقات فراغت بانوان از طریق برنامههای ورزشی، هنری فرهنگی توسط بانوان برای بانوان است (اداره کل امور بانوان شهرداری تهران ، (۱۳۹۰؛ بنابراین در این پژوهش اثرات و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مجموعه مورد نظر بر زنان و دختران جوان منطقه ۱۱ به صورت احتمالی مورد ارزیابی قرار گرفته است تا سنجیده شود که از نظر مصاحبه شوندگان، اجرای این پروژه چه اثرات مثبت و منفی بر مصرف کنندگان این فضا دارد

پیامد فرهنگی  اجتماعی پروژه توسعه شهری  بر زنان