تاریخچه ی مجموعه شهربانو در شهرداری منطقه ۱۱ تهران

جهت مشاهده تاریخچه ی مجموعه شهربانو در شهرداری منطقه ۱۱ تهران به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
تاریخچه ی مجموعه شهربانو در شهرداری منطقه ۱۱ تهران
تاریخچه ی مجموعه شهربانو در شهرداری منطقه ۱۱ تهران

هر اقدام توسعهای شهری گروه های زیادی را تحتتأثیر قرار می دهد. این اثرات و پیامدها همیشه مثبت و خوشایند نیستند، بلکه در برخی مواقع پیامدهای منفی زیادی به دنبال خواهند داشت؛ بنابراین انجام مطالعات اتا ضروری است تا پیامدهای منفی احتمالی پروژه در مرحله پیش از اقدام توسعه ای شناخته و راهکارهایی برای تعدیل خسارات آن ارائه گردد.

بر اساس مصاحبه های اولیه با زنان منطقه ۱۱ بیان شد که اجرای پروژه مجموعه شهربانو اثرات و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، روانی، فرهنگی و … زیادی برای این شهروندان به طور عام و زنان و دختران (به طور خاص) خواهد داشت. بروز این اثرات و پیامدها برای محلات و گروههای تحتتأثیر، شدت و گستره متفاوتی خواهد داشت. این تأثیرات نیز در ابعاد مثبت و منفی مطرح هستند. آنچه مطالعه اتا را برای پروژه شهربانو ضروری میسازد بروز و ظهور پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه بر گروه زنان و دختران منطقه است . اجرای برنامه های متنوع و استفاده از امکانات اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی، کارآفرینی و … مجموعه شهربانو، موجب بهبود وضعیت اجتماعی، فرهنگی و توانمندی روحی و روانی زنان و دختران در محیط خانواده و جامعه خواهد گردید. از طرفی حوزههای فرهنگی و اجتماعی معمولاً به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی میپردازند؛ درحالیکه حتی خود طرحهای فرهنگی و اجتماعی هم باید دارای »مطالعات تأثیر اجتماعی« باشد(تقی زاده،.(۱۳۹۰

به نظر برخی از محققان، ارزیابی محلهای (پروژه) و سپس برنامهریزی برای محله را میتوان مناسبترین فرایند شناسایی، تعیین و اولویتبندی نیازهای ساکنان منطقه شهرهای بزرگ محسوب کرد؛ راهکارهایی که در نهایت میتواند بر اساس شرایط خاص هر منطقه و در چارچوب نظرها، عقاید و دیدگاههای ساکنان- ضمن شناخت مشکلات اجتماعی موجود- اقداماتی را با مشارکت اهالی برای مداخله و حل مشکلات ارائه و اجرا کند (مدنی قهفرخی، ۱۳۸۳ به نقل از ربانی و کیانپور،(۱۳۹۰ بنابراین ارزیابی و برنامهریزی محلهای وقتی ثمربخش است که با مشارکت ساکنان آن محله انجام شود (ربانی خوراسگانی، کیانپور،.(۱۰۳ :۱۳۹۰

تاریخچه ی مجموعه شهربانو در شهرداری منطقه ۱۱ تهران