پیامدها و اثرات ناشی از فعالیت هاي پروژه هاي بزرگ عمرانی

جهت مشاهده پیامدها و اثرات ناشی از فعالیت هاي پروژه هاي بزرگ عمرانی به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
پیامدها و اثرات ناشی از فعالیت هاي پروژه هاي بزرگ عمرانی
پیامدها و اثرات ناشی از فعالیت هاي پروژه هاي بزرگ عمرانی

پیامدها و اثرات ناشی از فعالیت هاي پروژه هاي بزرگ عمرانی در مراحل ساختمانی، بهره برداري و پـس از خاتمـه بهـره برداري مختلف بوده و داراي تفاوتهاي آشکار ازنظر شدت اهمیت و دامنه می باشند. بـراي ارزیـابی پـروژه هـاي عمرانـی اثرات مختلف می بایست مورد بررسی ، تحلیل و تشریح قرار گیرند.

عمده ترین طبقه بندي اثرات عمرانی شامل موارد زیر می باشند:

پیامدها و اثرات ناشی از فعالیت هاي پروژه هاي بزرگ عمرانی