بررسی اثرات زیست محیطی طرح بزرگ فاضلاب تهران

جهت مشاهده بررسی اثرات زیست محیطی طرح بزرگ فاضلاب تهران به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
بررسی  اثرات زیست محیطی طرح بزرگ فاضلاب تهران
بررسی  اثرات زیست محیطی طرح بزرگ فاضلاب تهران

ابعاد مورد بررسی براي اثرات زیست محیطی درمورد همه طرح ها وپروژه هـا پـس از بررسـی وضـعیت زیـست محیطـی موجود درچهار بخش به شرح زیر صورت می پذیرد:

الف) اثرات زیست محیطی بر محیط فیزیکی

-۱ اثرات بر خاك، موروفولوژي بر محیط فیزیکی

-۲ اثرات بر آب، کمیت آب و کیفیت آب

-۳ اثرات بر اقلیم، هوا و صوت: تغییرات هوا و بارش ها، کیفیت هوا

-۴ اثرات ثانویه بین خاك، آب وهوا

 

ب) اثرات زیست محیطی بر محیط هاي طبیعی

 

-۱ اثرات بر گونه هاي گیاهی

-۲ اثرات بر گونه هاي جانوري

-۳ اثرات بر زیستگاه ها، چشم اندازها و میسر مهاجرت پرندگان ج) اثرات زیست محیطی بر محیط هاي اجتماعی و فرهنگی

-۱ اثر بر سلامت و محیط بهداشتی مردم

-۲ اثر بر محیط اجتماعی، اشتغال ، مسکن، آموزش

-۳ اثر بر محیط فرهنگی، اعتقادات فرهنگی و مذهبی مردم، میراث فرهنگی د) اثرات زیست محیطی بر طرح هاي توسعه

-۱ اثر بر سایر طرح هاي توسه کشاورزي، صنعتی و خدماتی منطقه

-۲ اثر بر طرح آزمایش منطقه

-۳ اثر بر کابري اراضی منطقه

 مطالعه موردي : اثرات زیست محیطی طرح بزرگ فاضلاب تهران اهداف طرح

در مطالعات طرح فاضلاب تهران سعی بر آن بوده که بادر نظـر گـرفتن کلیـه طـرح هـا و تمهیـدات در نظـر گرفتهـشده درماطلعات قبلی، نسبت به ارائه راهکارهاي مناسب براي افزایش مدت طرح در منطقه مـذکور و تکمیـل طراحـی شـبکه فاضلاب اراضی باقیمانده شهر تهران اهتمام بعمل آید. بطور کلی هدف این پروژه اجراي فاضلاب تهران، اجـراي شـبکه و تصفیه خانه هاي فاضلاب براي شهر تهران می باشد. این پروژه اثرات مثبت زیست محیطی بخصوص از نقطه نظر تـامین بهداشت عمومی و بهبود کیفیت آب هاي سطحی و زیر زمینی دارد. از پساب تصفیه شـده و لجـن تـصفیه خانـه در امـر کشاورزي استفاده خواهد شد که خود سبب افزایش محصولات کشاورزي و نیز حفظ منابع آب خواهدبود.

اثرات منفی این پروژه در مقایسه با آثار مثبت زیست محیطی بسیار ناچیز و قابـل اغمـاض بـوده و بیـشتر در ارتبـاط بـا مسائل ناشی از مرحله اجراي این تاسیسات می باشد.

بررسی  اثرات زیست محیطی طرح بزرگ فاضلاب تهران