بررسی هندسه ی تاقدیس های خویز و منصورآباد

جهت مشاهده بررسی هندسه ی تاقدیس های خویز و منصورآباد به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
بررسی هندسه ی تاقدیس های خویز و منصورآباد
بررسی هندسه ی تاقدیس های خویز و منصورآباد

در این مقاله هندسهی تاقدیسهای خویز و منصورآباد مورد بررسی قرار گرفته است نگاره( ی .(۱ دلیل انتخاب این دو ساختار چینخوردگی در این بخش از زاگرس، ارتباط آنها و تأثیر گسل تشان بر هندسهی ناحیه و وجود مخازن نفت و گاز در افق آسماری تاقدیس منصورآباد و افق داریان تاقدیس خویز بوده است (شکل .( ۱ بنابراین جهت بررسی الگوی چینخوردگی ناحیه، مدلی سه بعدی از این دو تاقدیس و راندگی میان آنها تهیه و همچنین سه برش عرضی به روش باسک بر روی ساختارهای یاد شده ترسیم گردید.

 

شکل -۱ موقعیت منطقهی مورد مطالعه در شمالشرق بهبهان و جنوب غرب دهدشت. موقعیت تنگ تکاب در مرکز تاقدیس خویز و سد مارون که بر روی این تنگ بنا شده است در محدودهی مورد مطالعه (کوه خائیز) مشخص می باشد.

 موقعیت جغرافیایی

تاقدیس خویز و تاقدیس زیرسطحی منصورآباد در ۱۰ کیلومتری شمال شرق بهبهان در فاصله ‌ی بین عرض‌های شمالی ۳۰œ ۴۷″ – ۳۰œ ۳۴″ و طول‌های شرقی ۵۰œ ۳۷″ – ۵۰œ ۱۲″ قرار دارند (شکل . (۱ طول تاقدیس خویز ۴۳ و عرض آن ۵ کیلومتر و تاقدیس منصورآباد نیز بر روی افق آسماری ۲۱ کیلومتر طول و ۴

بررسی هندسه ی تاقدیس های خویز و منصورآباد