ساختارتاقدیسهای خویز و منصورآباد

جهت مشاهده ساختارتاقدیسهای خویز و منصورآباد به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
ساختارتاقدیسهای خویز و منصورآباد
ساختارتاقدیسهای خویز و منصورآباد

 موقعیت زمینشناسی

تاقدیسهای خویز و منصورآباد در بخش جنوبی فروافتادگی دزفول از زیر پهنههای زاگرس ساده چینخورده با راستای شمال غربی- جنوب شرقی قرار گرفتهاند. گسل پیشانیکوهستان (Mountain Front Fault) از بین این دو ساختار عبور میکند. ممکن است گسل تشان شاخه ای از MFF باشد. پوششسنگی تاقدیس خویز آهک آسماری است و قدیمیترین سازند یعنیگورپی در هستهی آن برونزد دارد . این تاقدیس تحت تأثیر عملکرد راندگی تشان بالا آمده و سپس فرسایش یافته است. بخشهایی از سازندهای پابده و گورپی نیز در تنگ تکاب دیده میشود (نگاره ی (۲، همچنین در بعضی نواحی از تنگ تکاب سازندهای ایلام و سروک به سختی قابل تشخیص هستند.

نگاره ی -۲ این تصویر گسلهای نرمال قلّهای (Crestal Faults) در تاقدیس خویز (جناح راست تنگ تکاب) را نشان می دهد. همچنین سازند های آسماری و پابده-گورپی مشخص شده است.

وضعیت ساختار

تاقدیسخویز یک چین نامتقارن میباشد. این ساختار به روش موازی چینخورده، ولی با پیشرفت چینخوردگی نا متقارن شده است. تاقدیس منصورآباد نیز ساختاری نامتقارن میباشد . شیب متوسط یال جنوبی تاقدیس خویز ۴۵ درجه و شیب متوسط یال شمالی ۳۵ درجه است . همچنین شیب یال جنوبی تاقدیس منصورآباد ۱۴ درجه و یال شمالی آن ۱۲ درجه می باشد (شکل .۳( گسلهای امتدادلغز تنگ بن در شمال غربی و خیرآباد در جنوب شرقی میتوانند میل این تاقدیس در دو دماغهی آن را تحت تأثیر قرار داده باشند (شکل .(۴

شکل -۳ مقطع لرزهای زمانی . ۱۰۲۵ افق آسماری با رنگ سبز، تاقدیسهای خویز و منصورآباد و گسل تشان مشخص شده است (تاقدیسخویز- Kz. Ant.، تاقدیسمنصور آباد .(Mb. Ant.- سازند گچساران بر روی افق آسماری از این چینخوردگی پیروی نکرده است.

ساختارتاقدیسهای خویز و منصورآباد