بررسی موقعیت تقریبی دماغه ی جنوب شرقی تاقدیس خویز

جهت مشاهده بررسی موقعیت تقریبی دماغه ی جنوب شرقی تاقدیس خویز به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
بررسی موقعیت تقریبی دماغه ی جنوب شرقی تاقدیس خویز
بررسی موقعیت تقریبی دماغه ی جنوب شرقی تاقدیس خویز

شکل -۴ موقعیت گسلههای پیرامون تاقیس خویز. در این تصویر شماتیک گسل تشان در میان ساختارهای خویز و منصورآباد و در ادامهی MFF قرار گرفته است. این تصویر تاقدیس خویز را در بین گسلهای امتدادلغز خیرآباد در دماغهی جنوب شرقی، تنگ بن مجاور دماغهی شمال غربی و راندگی تشان در امتداد یال جنوبی این ساختار نشان میدهد که نشان از پیچیدگی تاقدیس خویز در طول ساختار آن دارد (اقتباس از چرچی (۱۳۷۳) همراه با تصحیحات).

نگاره ی ۳ بخشی از ناحیهی خویز و خیرآباد در دماغهی جنوب شرقی تاقدیس خویز را نشان میدهد. در این تصویر سازندهای آسماری و گچساران در اثر بالاآمدگی سازند آسماری در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.

نگاره ی -۳ این تصویر دماغهی جنوب شرقی تاقدیس خویز را نشان میدهد که نسبت به دماغهی شمال غربی عرض کمتری دارد و پرشیبتر است . موقعیت تقریبی بخشی از گسل تشان در انتهای یال جنوبی (Forelimb) تاقدیس خویز و همچنین گسل امتدادلغز خیرآباد در بستر رودخانهی خیرآباد در این تصویر مشخص شده است.

تقارن

تاقدیسهای خویز و منصورآباد ساختاریهایی نامتقارن میباشند . این حالت در نیمرخهای عرضی ترسیم شده و مقطع لرزهای (شکل (۳ به وضوح دیده میشود . شکلهای ۵) تا (۷ برشهای عرضی ترسیم شده را نشان میدهند که ویژگیهای هندسی تاقدیس ها  این دو ساختار براساس آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

شکل -۵ برش عرضی A-A’ در نزدیکی دماغهی جنوب شرقی که فقط ساختار خویز را شامل میشود (زاویهی بین دو یال ۹۸ درجه).

شکل -۶ برش عرضی B-B’ در مرکز دو ساختار که در آن ساختارهای خویز و منصورآباد و گسل بین آنها دیدهمی شود. همچنین چاه های Kh-1 و Mb-2 مشخص شده است (زاویهی بین دو یال ۱۱۰ درجه).شکل -۷ برش عرضی C-C’ در نزدیکی دماغهی شمال غربی تاقدیس خویز میباشد. وسعت این ساختار در این برش نسبت به دو برش قبل قابل توجه است (زاویهی بین دو یال ۱۳۰ درجه).

بررسی موقعیت تقریبی دماغه ی جنوب شرقی تاقدیس خویز